Wij gebruiken cookies voor uw beste browse-ervaring, analyse van het verkeer op de site en het beheer van gerichte advertenties. Als u deze site gebruikt, stemt u in met ons gebruik van cookies. Als u niet akkoord gaat met ons beleid, gelieve deze pagina te sluiten

Cookiebeleid
Winston
Winston hoofd

Voorwaarden en condities

Laatste update 24.08.2018

Overeenstemming met de voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Bouncer Sp. z.o.o (LTD) ("wij", "ons" of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de usebouncer.com website, app.usebouncer.com (Klantenportaal), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (Documentatie) evenals enige andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt, of anderszins verbonden met de "Site").

U gaat ermee akkoord dat u door het betreden van de Site, deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan al deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dan is het u uitdrukkelijk verboden de Site te gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk staken.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierin uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkte" datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u ziet af van elk recht om een specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Bijgevolg doen de personen die ervoor kiezen om de Site te bezoeken vanuit andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen zich niet registreren voor de Site.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's daarin (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, buitenlandse jurisdicties, en internationale verdragen.

De Content en de Merken worden op de Site "in de huidige staat" uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Content of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Content waartoe u op de juiste wijze toegang hebt gekregen. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Content en de Merken.

Vertegenwoordigingen van gebruikers

Door gebruik te maken van de Site, verklaart en garandeert u dat:

 1. alle registratie-informatie die u indient, zal waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zijn;
 2. u zult de juistheid van deze informatie handhaven en deze registratie-informatie indien nodig onmiddellijk actualiseren;
 3. u heeft de rechtsbevoegdheid en u gaat ermee akkoord deze gebruiksvoorwaarden na te leven;
 4. je bent geen minderjarige in het rechtsgebied waar je woont;
 5. u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, noch via een bot, noch via een script of op een andere manier;
 6.  u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en
 7. uw gebruik van de Site is niet in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel ervan) te weigeren.

Registratie van de gebruiker

Het kan zijn dat u zich moet registreren bij de Site. U gaat ermee akkoord om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

Vergoedingen en betaling

Mogelijk moet u een aankoop doen of een vergoeding betalen voor toegang tot sommige van onze diensten. U gaat ermee akkoord dat u actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie verstrekt voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U gaat er verder mee akkoord dat u de account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk moet bijwerken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Wij factureren u via een online factureringsaccount voor aankopen via de Site. De omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van de aankopen zoals die door ons wordt geacht te zijn vereist. Wij kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen worden gedaan in Amerikaanse dollars.

U gaat ermee akkoord alle kosten of vergoedingen te betalen tegen de dan geldende prijzen voor uw aankopen, en u geeft ons toestemming om de door u gekozen betalingsprovider voor dergelijke bedragen in rekening te brengen bij het doen van uw aankoop. Als uw aankoop onderhevig is aan terugkerende kosten, dan stemt u ermee in dat wij uw betaalmethode op terugkerende basis in rekening brengen, zonder dat u vooraf uw toestemming hoeft te geven voor elke terugkerende kosten, totdat u ons op de hoogte stelt van uw opzegging.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijzen te corrigeren, zelfs als wij reeds een betaling hebben aangevraagd of ontvangen. Wij behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die via de Site wordt geplaatst te weigeren.

Annulering

Alle aankopen zijn niet-terugbetaalbaar. U kunt uw abonnement te allen tijde opzeggen door in te loggen op uw account of door contact met ons op te nemen met behulp van onderstaande contactgegevens. Uw opzegging wordt van kracht aan het einde van de huidige betaalde termijn.

Als u niet tevreden bent met onze diensten, stuur ons dan een e-mail naar [email protected].

Software

Wij verlenen u een niet-exclusieve, herroepbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om onze software te gebruiken, uitsluitend in verband met onze diensten en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
Alle Software en alle gerelateerde documentatie wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. U accepteert alle risico's die voortvloeien uit het gebruik of de prestaties van de Software. U mag geen software reproduceren of herdistribueren.

Verboden activiteiten

U mag de Site niet betreden of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. U gaat er ook mee akkoord dat u zich houdt aan onze Anti-Spam beleid.

Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om dit niet te doen:

 1. systematisch gegevens of andere inhoud van de Site op te halen om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. onbevoegd gebruik te maken van de Site, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
 3. een aankoopagent of aankoopagent te gebruiken om aankopen te doen op de Site.
 4. het omzeilen, uitschakelen of op andere wijze verstoren van veiligheidskenmerken van de Site, met inbegrip van kenmerken die het gebruik of het kopiëren van enige Content voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de Content die deze bevat afdwingen.
 5. zich bezig te houden met ongeoorloofde framing van of linken naar de Site.
 6. trucjes uit te voeren, te frauderen of ons en andere gebruikers te misleiden, met name in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen;
 7. oneigenlijk gebruik te maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag in te dienen.
 8. zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te sturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 9. de Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten verstoren, verstoren of overmatig belasten.
 10. proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
 11. verkopen of op een andere manier je profiel over te dragen.
  alle informatie die wordt verkregen van de Site te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te kwetsen.
 12. de Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of om de Site en/of de Inhoud op een andere manier te gebruiken voor een inkomstengenererende inspanning of commerciële onderneming.
 13. het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site bevat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.
 14. te proberen maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site, of enig deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 15. intimideren, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u.
 16. het auteursrecht of andere eigendomsrechten te verwijderen van de inhoud.
 17. de software van de Site te kopiëren of aan te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot PHP, HTML, JavaScript, Java of andere code.
 18. het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), die het ononderbroken gebruik en plezier van de Site door een partij verstoren of het gebruik, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigen, onderbreken, wijzigen of hinderen.
 19. materiaal te uploaden of te verzenden (of te proberen te uploaden of te verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve inzamelingsmechanismen" of "pcms").
 20. behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaard zoekmachine of internetbrowser, het gebruiken, lanceren, ontwikkelen of distribueren van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een spin, robot, valsspeler, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Site, of het gebruik of de lancering van een ongeoorloofd script of andere software.
 21. vernedering, aantasting of andere schade, naar onze mening, ons en/of de Site.
 22. de Site te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Inzendingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons enige eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht om deze Inzendingen onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u.

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en u garandeert dat dergelijke Inzendingen origineel bij u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal mogelijk is tegen ons voor een vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van een eigendomsrecht in uw Inzendingen.

Websites en inhoud van derden

De Site kan links bevatten (of u kan via de Site worden toegestuurd) naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Content van derden").

Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die toegankelijk zijn via de Site of inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd vanaf de Site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, belediging, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidsregels van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden.

Het opnemen van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden houdt geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons in. Als u besluit de Site te verlaten en de websites van derden te bezoeken of inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn.

U dient de toepasselijke voorwaarden en het toepasselijke beleid, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site, door te nemen. Eventuele aankopen die u doet via websites van derden zullen gebeuren via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij plaatsvinden.

U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van eventuele verliezen die door u worden geleden of schade die aan u wordt toegebracht met betrekking tot of als gevolg van enige vorm van inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

Beheer van de site

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting:

 1. de Site te controleren op overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden;
 2. passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan de wetshandhavingsinstanties;
 3. naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, beperken de toegang tot, de beschikbaarheid van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van een van uw Bijdragen of een deel daarvan;
 4. naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de site te verwijderen of op andere wijze uit te schakelen;
 5. anders de Site te beheren op een manier die ontworpen is om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

Privacybeleid

Wij geven om de privacy en veiligheid van gegevens. Privacybeleid Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Inbreuken op het auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen met behulp van de onderstaande contactgegevens (een "Kennisgeving").

Houd er rekening mee dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een onjuiste voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar de Site verwijst, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen om eerst contact op te nemen met een advocaat.

Termijn en beëindiging

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt.

ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN EEN PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING.

WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE TE ALLEN TIJDE, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden zich te registreren en een nieuwe account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens die derde partij handelt.

Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijke vervolging.

Wijzigingen en onderbrekingen

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site op elk moment geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar is. Wij kunnen hardware, software of andere problemen ondervinden of onderhoud uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site te allen tijde of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of op andere wijze te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens enige onderbreking of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of vrijgaven in verband hiermee te leveren.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Polen.

Correcties

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Site op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Disclaimer

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE VERZENDING NAAR OF VAN DE SITE, (5) EVENTUELE BUGS.

Beperkingen van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL HIERIN OPGENOMEN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID AAN U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT DE VERHUURDER VAN HET BEDRAG DAT DOOR U AAN ONS IS BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN 3 MAANDEN VOORAFGAAND AAN ENIGE OORZAAK VAN DE ACTIE DIE ZICH VOORDOET OF $100.00. BEPAALDE WETTEN VAN DE STAAT STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, KUNNEN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, EN KUNT U EXTRA RECHTEN HEBBEN.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, filialen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten voor advocaten, die door een derde partij worden gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties die in deze Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet; of (4) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten.

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, samen te werken met ons verweer tegen dergelijke vorderingen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke vordering, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

Gebruikersgegevens

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site stuurt met het oog op het beheer van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routineback-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u doorgeeft of die betrekking hebben op enige activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen.

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u ziet hierbij af van enig recht om actie tegen ons te ondernemen als gevolg van een dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

Elektronische communicatie, transacties en handtekeningen

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren.

U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE GEGEVENS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSLIJNEN EN VERSLAGEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID.

U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan langs elektronische weg.

Diversen

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover de wet dat toestaat. We kunnen op elk moment al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim om te handelen, veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en heeft dat geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap relatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden gebruikt op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

Contacteer ons

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen:

Uitsmijter Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Polen

[email protected]

Winston blij gezicht bestelling