Τροποποίηση επεξεργασίας δεδομένων 
(DPA)

Τελευταία ενημέρωση 29.08.2019

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ασφαλή, δίκαιο και διαφανή τρόπο είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς στην Bouncer Sp. z.o.o (LTD) ("εμείς", "εμάς" ή "μας"). Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ ("ΓΚΠΔ") που διέπει τον χειρισμό διαφόρων τύπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα πρότυπα του κλάδου.
Για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, παρέχουμε αυτούς τους όρους που διέπουν εμάς και τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων από εσάς (η "Τροποποίηση για την επεξεργασία δεδομένων" ή η "ΑΠΔ"). Η παρούσα ΣΠΔ τροποποιεί και συμπληρώνει τους Όρους παροχής υπηρεσιών μας.

Ορισμοί

Ιστοσελίδαhttps://usebouncerprod.wpengine.com και οποιοδήποτε από τα υποτομέα του
Υπηρεσία ή υπηρεσίες - όλες τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα ή μέσω της Ιστοσελίδας, της Εφαρμογής και API, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής επαλήθευση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, το API ή τον ιστότοπο της Bouncer
Εφαρμογή - Η εφαρμογή Web της Bouncer που διατίθεται στους Πελάτες με σκοπό τη χρήση και τη διαμόρφωση των υπηρεσιών της Bouncer, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επαλήθευσης email διευθύνσεις.
API - Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών που εκτίθεται με σκοπό τη σύνδεση των υπηρεσιών του Bouncer με άλλους διακομιστές, εφαρμογές ή ιστότοπους.
GDPR - Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Οι όροι της Επιτροπή, υπεύθυνος επεξεργασίας, υποκείμενο των δεδομένων, κράτος μέλος, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργασία, εκτελών την επεξεργασία και εποπτική αρχή έχει την ίδια έννοια που δίνεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και νοείται αναλόγως.

Γενικά

Κατά την παροχή Υπηρεσίας στον Πελάτη, η Bouncer μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν το Υποκείμενο των Δεδομένων, για λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι είναι ο μοναδικός Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και η Bouncer είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι η Bouncer επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Και τα δύο μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες διατάξεις όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα που αποθηκεύονται και/ή υφίστανται άλλη Επεξεργασία μέσω της Bouncer.
Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο Bouncer και ο Πελάτης συμφωνούν ότι:
Η Bouncer παρέχει στον Πελάτη κάθε πληροφορία που χρειάζεται για να διασφαλίσει ότι και οι δύο πληρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον GDPR.

  • Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων Δεδομένων.
  • Ο Bouncer βοηθά τον ελεγκτή επιτρέποντας Τα υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν τα δικαιώματά τους.
  • Η Bouncer διασφαλίζει ότι τα άτομα (προσωπικό ή εργολάβοι της Bouncer) που έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα υπόκεινται σε καθήκον εμπιστοσύνης.
  • Η Bouncer θα διατηρεί όλα τα Προσωπικά Δεδομένα εμπιστευτικά και δεν θα αποκαλύπτει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη ή εάν απαιτείται από το νόμο.

Νόμιμη βάση

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι έχει νόμιμη βάση για την επεξεργασία Προσωπικά δεδομένα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων.
Η Bouncer θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για λογαριασμό του Πελάτη και μόνο στο βαθμό και με τον τρόπο που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παροχής Υπηρεσιών στον Πελάτη ή σύμφωνα με άλλες οδηγίες του Πελάτη ανά πάσα στιγμή. Οι οδηγίες του Πελάτη τεκμηριώνονται στην αντίστοιχη παραγγελία, στο δελτίο υποστήριξης ή σε άλλη γραπτή επικοινωνία. Η Bouncer ενημερώνει τον Πελάτη όποτε υπάρχει βάσιμος λόγος ότι οι οδηγίες του Πελάτη είναι αντίθετες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Φύση, σκοπός και αντικείμενο της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι να προσδιοριστεί αν υπάρχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν είναι δυνατή η παράδοση ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτή τη διεύθυνση και να συγκεντρωθούν πρόσθετα χαρακτηριστικά της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η επαλήθευση γίνεται σε ένα επιγραμμικό, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι επαλήθευση email.

Τύπος προσωπικών δεδομένων

Για τον σκοπό της επαλήθευσης μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Bouncer απαιτεί μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία αποτελεί στοιχείο επικοινωνίας, ωστόσο ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να στείλει και πρόσθετα προσωπικά δεδομένα.

Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορεί να εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: πελάτες, δυνητικοί πελάτες, συνδρομητές, υπάλληλοι, προμηθευτές, πράκτορες, πρόσωπα επικοινωνίας ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.

Διάρκεια της επεξεργασίας

Η διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων μέσω της εφαρμογής και του API εξαρτάται από τον όγκο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πρέπει να επαληθευτούν σε ένα αίτημα, από ένα κλάσμα του δευτερολέπτου έως 24 ώρες για μεγάλο όγκο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επεξεργασία αρχίζει το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη της επαλήθευσης από τον Πελάτη. Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, ο Πελάτης μπορεί να ξεκινήσει την Επεξεργασία δεδομένων για όσο διάστημα η Bouncer παρέχει τις υπηρεσίες της.

Ασφάλεια της επεξεργασίας

Η Bouncer λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.
Τα δεδομένα επεξεργάζονται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Εάν το ζητήσει ο Πελάτης ή σε ορισμένες περιπτώσεις συντήρησης, η Bouncer έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της επαλήθευσης. Σε περίπτωση ο Bouncer πρέπει να διερευνήσει μια καταγγελία, η Bouncer ενδέχεται να επεξεργαστεί ή να επανεπεξεργαστεί δεδομένα μέσω του συστήματός της. Η Bouncer διασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι εργολάβοι της ελέγχονται και εκπαιδεύονται προτού τους επιτραπεί να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε εξέταση. Η επανεξέταση αυτή πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον και όλα τα δεδομένα διαγράφονται μετά την επανεξέταση.
Όλοι οι υπάλληλοι και οι εργολάβοι της Bouncer που αποκτούν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα υποχρεούνται να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Οδηγίες και αρχεία καταγραφής

Ο Πελάτης πρέπει να δώσει εντολή στην Bouncer να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα. Η Bouncer θα επεξεργάζεται όπως και όταν ο Πελάτης δίνει εντολή. Η Bouncer παρέχει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα όπου ο Πελάτης μπορεί να ξεκινήσει την Επεξεργασία Δεδομένων μέσω της Εφαρμογής και του API (η εκτέλεση οποιασδήποτε μεθόδου API θεωρείται ως τέτοια έναρξη).
Το Bouncer διατηρεί αρχεία καταγραφής όλων των δραστηριοτήτων. Όπως, ενδεικτικά, τα αιτήματα για επεξεργασία, τη λήψη αποτελεσμάτων τόσο μέσω της εφαρμογής όσο και μέσω του API, τον αριθμό των επιτυχημένων κλήσεων API.

Διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η Bouncer αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σε cloud-based στοίβα υποδομών - ένα υβρίδιο λύσεων cloud της AWS και της OVH, και οι δύο με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση (AWS- περιοχή Φρανκφούρτης, OVH - Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο), επομένως τα δεδομένα δεν μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η Bouncer αποθηκεύει τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο έως 60 ημέρες (με σκοπό να παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να λάβει τα αποτελέσματα της επαλήθευσης), ενώ μετά την περίοδο αυτή όλα τα Προσωπικά Δεδομένα ανωνυμοποιούνται και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα και μόνιμα.
Επιπλέον, ο Πελάτης μπορεί να διαγράψει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένο αίτημα ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας εκτεθειμένη λειτουργία API.

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Η Bouncer θα ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τυχόν παραβιάσεις Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τυχαίας ή παράνομης πρόσβασης ή αποκάλυψης, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της παραβίασης.

Εποπτικές αρχές

Η Bouncer συμφωνεί να συντονίζεται με τις εποπτικές αρχές.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ο Radoslaw Kaczynski είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Bouncer και ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του στη διεύθυνση [email protected].

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα συμφωνία και κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν διέπεται από το δίκαιο της Πολωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με εμάς ή τις πολιτικές μας, στείλτε μας email στη διεύθυνση [email protected]usebouncer.dev2.mohi.to ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Krakowska 29D
50-424 Wrocław
Πολωνία