Ändring om databehandling 
(DPA)

Senast uppdaterad 15.02.2022
Att behandla personuppgifter på ett säkert, rättvist och öppet sätt är oerhört viktigt för oss på Bouncer Sp. z.o.o.o (LTD) ("vi", "oss" eller "vår"). Som en del av detta arbete behandlar vi personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") som reglerar hanteringen av olika typer av personuppgifter och branschstandarder.
För att bättre skydda individers personuppgifter tillhandahåller vi dessa villkor för att reglera oss och din hantering av personuppgifter (ändringen av databehandlingsförordningen). Detta dataskyddsavtal ändrar och kompletterar våra användarvillkor.

Definitioner

Webbplatshttps://usebouncer.com och alla dess underdomäner
Tjänst eller tjänster - alla tjänster, produkter och innehåll som är tillgängliga eller som tillhandahålls via webbplatsen, appen och API:n, inklusive, men inte begränsat till, verifiering av e-postadresser som använder Bouncer's, appen, API:n eller webbplatsen.
App - Bouncer's webbapplikation som görs tillgänglig för kunderna i syfte att använda och konfigurera Bouncer's tjänster, inklusive men inte begränsat till att verifiera e-postadresser.
API - Programmeringsgränssnitt som används för att ansluta Bouncer-tjänsterna till andra servrar, program eller webbplatser.
GDPR - Allmän dataskyddsförordning (EU) 2016/679.

Villkoren för Kommissionen, registeransvarig, registrerad, medlemsstat, personuppgifter, personuppgiftsbrott, behandling, personuppgiftsbiträde och tillsynsmyndighet. ska ha samma betydelse som i den allmänna dataskyddsförordningen och ska förstås i enlighet med detta.

Allmänt

När Bouncer tillhandahåller tjänsten till kunden kan Bouncer behandla personuppgifter om den registrerade på kundens vägnar. Kunden erkänner och bekräftar att han är den enda Personuppgiftsansvarige och Bouncer är Personuppgiftsbiträde, vilket innebär att Bouncer behandlar Personuppgifter på uppdrag av den Personuppgiftsansvarige. Båda parter är överens om att följa följande bestämmelser när det gäller personuppgifter som lagras och/eller på annat sätt behandlas via Bouncer.
För att undvika tvivel är Bouncer och kunden överens om att:
Bouncer förser kunden med all information som behövs för att säkerställa att båda parter uppfyller sina skyldigheter enligt GDPR.

  • Kunden är ansvarig för att upprätthålla de registrerades rättigheter.
  • Hoppare hjälper Controller att möjliggöra De registrerade kan utöva sina rättigheter.
  • Bouncer säkerställer att personer (Bouncer's personal eller entreprenörer) som får tillgång till personuppgifter omfattas av en tystnadsplikt.
  • Bouncer kommer att hålla alla personuppgifter konfidentiella och inte lämna ut sådana uppgifter till tredje part om inte kunden har gett sitt tillstånd eller om det krävs enligt lag.

Rättslig grund

Kunden erkänner och bekräftar att han har laglig grund för att behandla personuppgifter om den registrerade.
Bouncer kommer endast att behandla personuppgifter för kundens räkning och endast i den utsträckning och på det sätt som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till kunden eller enligt kundens instruktioner när som helst. Kundens instruktioner ska dokumenteras i den tillämpliga beställningen, supportärendet eller annan skriftlig kommunikation. Bouncer ska informera kunden när det finns en rimlig grund för att kundens instruktion strider mot gällande lagar och förordningar.

Uppgiftsbehandlingens art, syfte och föremål

Syftet med behandlingen är att identifiera om en e-postadress finns, om det är möjligt att leverera ett e-postmeddelande till denna adress och att samla in ytterligare uppgifter om e-postadressen. Denna verifiering sker i ett online, helt automatiserat system. Föremålet för avtalet är verifiering av e-postadresser.

Typ av personuppgifter

För att verifiera en e-postadress behöver Bouncer endast e-postadressen, det är en kontaktuppgift, men kunden kan välja att även skicka ytterligare personuppgifter.

Kategorier av registrerade personer

De registrerade kan tillhöra någon av följande kategorier: kunder, potentiella kunder, prenumeranter, anställda, leverantörer, agenter, kontaktpersoner eller andra kategorier.

Bearbetningens varaktighet

Varaktigheten av databehandlingen via appen och API beror på hur många e-postmeddelanden som ska verifieras i en förfrågan, från en bråkdel av en sekund upp till 24 timmar för stora mängder e-postmeddelanden. Behandlingen börjar så snart som möjligt efter att verifieringen initierats av kunden. I enlighet med detta avtal kan kunden inleda databehandling så länge Bouncer tillhandahåller sina tjänster.

Säkerhet vid behandling

Bouncer vidtar lämpliga åtgärder för att garantera säkerheten vid databehandlingen.
Uppgifterna behandlas automatiskt, utan mänsklig interaktion. Om kunden begär det, eller i vissa underhållsfall, har Bouncer rätt att granska uppgifterna och resultaten av verifieringen. Om Bouncer behöver utreda ett klagomål kan Bouncer komma att behandla eller ombearbeta uppgifter via sitt system. Bouncer ser till att dess personal och entreprenörer är granskade och utbildade innan de tillåts utföra någon granskning. Granskningen sker i en säker miljö och alla uppgifter raderas efter granskningen.
Alla anställda och entreprenörer hos Bouncer som får tillgång till personuppgifter måste underteckna ett sekretessavtal.

Instruktioner och loggar

Kunden måste instruera Bouncer att behandla personuppgifter. Bouncer kommer att behandla uppgifterna enligt kundens instruktioner. Bouncer tillhandahåller ett helt automatiserat system där kunden kan initiera databehandling via appen och API (utförande av alla API-metoder betraktas som en sådan initiering).
Bouncer för loggar över alla aktiviteter. Till exempel, men inte uteslutande, förfrågningar om bearbetning, mottagande av resultat både via appen och API, antalet lyckade API-samtal.

Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

Bouncer lagrar och behandlar personuppgifter i molnbaserad Infrastruktur - en hybrid av AWS moln och OVH molnlösningar, båda baserade i Europeiska unionen (AWS - Frankfurt-regionen, OVH - Frankrike och Storbritannien), vilket innebär att uppgifterna inte överförs utanför Europeiska unionen..

Radering av personuppgifter

Bouncer lagrar personuppgifter endast i upp till 60 dagar (i syfte att ge kunden möjlighet att få resultaten av verifieringen), efter denna period anonymiseras alla personuppgifter och raderas sedan automatiskt och permanent.
Dessutom kan kunden när som helst radera alla uppgifter som rör en viss begäran med hjälp av en exponerad API-funktion.

Brott mot personuppgifter

Bouncer kommer att meddela kunden om eventuella överträdelser av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till oavsiktlig eller olaglig åtkomst eller avslöjande - inom 72 timmar efter att ha fått kännedom om överträdelsen.

Tillsynsmyndigheter

Bouncer samtycker till att samordna med tillsynsmyndigheterna.

Dataskyddsombud

Rafal Wojciechowski har utsetts till Bouncer's dataskyddsombud och kunden kan kontakta honom på följande adress [email protected].

Tillämplig lag

Detta avtal och alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med det ska regleras av polsk lag.

Kontakta oss

Om du har ytterligare frågor eller kommentarer om oss eller våra policyer kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på följande adress [email protected] eller kontakta oss per post på:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Polen