Duomenų tvarkymo pakeitimas 
(DPA)

Paskutinis atnaujinimas 2022 02 15
"Bouncer Sp. z.o.o (LTD)" (toliau - mes, mes arba mūsų) labai svarbu saugiai, sąžiningai ir skaidriai tvarkyti asmens duomenis. Dėdami šias pastangas, asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau - BDAR), reglamentuojančiu įvairių tipų asmens duomenų tvarkymą, ir pramonės standartais.
Siekdami geriau apsaugoti asmenų asmens duomenis, pateikiame šias sąlygas, reglamentuojančias mūsų ir jūsų asmens duomenų tvarkymą ("Duomenų tvarkymo pakeitimas" arba "DPA"). Ši DPA iš dalies keičia ir papildo mūsų Paslaugų teikimo sąlygas.

Apibrėžtys

Interneto svetainėhttps://usebouncer.com ir bet kuris jo subdomenas
Paslauga arba paslaugos - visas paslaugas, produktus ir turinį, prieinamus arba pasiekiamus per Svetainę, Programėlę ir API, įskaitant, bet neapsiribojant, el. pašto adresų tikrinimą naudojant "Bouncer", Programėlę, API ar Svetainę.
Programėlė - "Bouncer" žiniatinklio programa, kuria Klientai gali naudotis ir konfigūruoti "Bouncer" paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, el. pašto adresų tikrinimą.
API - taikomųjų programų programavimo sąsaja, skirta "Bouncer" paslaugoms sujungti su kitais serveriais, programomis ar svetainėmis.
BDAR - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679.

Sąlygos Komisija, duomenų valdytojas, duomenų subjektas, valstybė narė, asmens duomenys, asmens duomenų pažeidimas, duomenų tvarkymas, duomenų tvarkytojas ir priežiūros institucija turi tą pačią reikšmę, kaip nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir suprantama atitinkamai.

Bendra

Teikdama Paslaugą Klientui, "Bouncer" gali Kliento vardu tvarkyti su Duomenų subjektu susijusius asmens duomenis. Klientas pripažįsta ir patvirtina, kad jis yra vienintelis Asmens duomenų valdytojas, o "Bouncer" yra Asmens duomenų tvarkytojas, o tai reiškia, kad "Bouncer" tvarko Asmens duomenis Valdytojo vardu. Abi šalys sutinka laikytis toliau nurodytų nuostatų dėl bet kokių Asmens duomenų, saugomų ir (arba) kitaip tvarkomų per "Bouncer".
Siekiant išvengti abejonių, Bouncer ir Klientas susitaria, kad:
"Bouncer" teikia Klientui visą informaciją, kurios reikia, kad abi įmonės laikytųsi BDAR nustatytų įsipareigojimų.

  • Klientas yra atsakingas už duomenų subjektų teisių išsaugojimą.
  • "Bouncer" padeda valdikliui, leidžiančiam Duomenų subjektams naudotis savo teisėmis.
  • "Bouncer" užtikrina, kad asmenys ("Bouncer" darbuotojai ar rangovai), kurie turi prieigą prie Asmens duomenų, privalo laikytis konfidencialumo pareigos.
  • "Bouncer" laikys visus Asmens duomenis konfidencialiais ir neatskleis tokių duomenų trečiosioms šalims, nebent Klientas būtų davęs leidimą arba to reikalautų įstatymai.

Teisinis pagrindas

Klientas pripažįsta ir patvirtina, kad turi teisėtą pagrindą tvarkyti su Duomenų subjektu susijusius asmens duomenis.
"Bouncer" tvarkys Asmens duomenis tik Kliento vardu ir tik tokia apimtimi ir tokiu būdu, kuris yra būtinas Paslaugoms Klientui teikti arba pagal kitus Kliento bet kuriuo metu duotus nurodymus. Kliento nurodymai dokumentuojami atitinkamame užsakyme, pagalbos biliete ar kitame rašytiniame pranešime. Bendrovė "Bouncer" informuoja Klientą, kai yra pagrįstas pagrindas manyti, kad Kliento nurodymas prieštarauja galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Duomenų tvarkymo pobūdis, tikslas ir objektas

Duomenų tvarkymo tikslas - nustatyti, ar el. pašto adresas egzistuoja, ar įmanoma šiuo adresu pristatyti el. laišką ir surinkti papildomas el. pašto adreso charakteristikas. Šis patikrinimas atliekamas internetinėje, visiškai automatizuotoje sistemoje. Sutarties dalykas yra el. pašto adreso tikrinimas.

Asmens duomenų tipas

El. pašto adresui patikrinti "Bouncer" reikalauja tik el. pašto adreso, tai yra kontaktiniai duomenys, tačiau Klientas gali nuspręsti atsiųsti ir papildomų asmens duomenų.

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų subjektai gali priklausyti bet kuriai iš šių kategorijų: klientai, potencialūs klientai, abonentai, darbuotojai, tiekėjai, agentai, kontaktiniai asmenys arba bet kuriai kitai kategorijai.

Apdorojimo trukmė

Duomenų tvarkymo trukmė naudojant programėlę ir API priklauso nuo el. laiškų, kuriuos reikia patikrinti vienu prašymu, kiekio - nuo sekundės dalies iki 24 valandų, jei el. laiškų kiekis yra didelis. Duomenys pradedami tvarkyti kuo greičiau po to, kai Klientas inicijuoja patikrinimą. Pagal šią sutartį Klientas gali inicijuoti Duomenų tvarkymą tol, kol "Bouncer" teikia savo paslaugas.

Apdorojimo saugumas

"Bouncer" imasi tinkamų priemonių duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti.
Duomenys apdorojami automatiškai, be žmogaus sąveikos. Klientui paprašius arba tam tikrais techninės priežiūros atvejais "Bouncer" turi teisę peržiūrėti duomenis ir patikrinimo rezultatus. Jei "Bouncer" reikia ištirti skundą, "Bouncer" gali apdoroti arba pakartotinai apdoroti duomenis per savo sistemą. Prieš leisdama atlikti bet kokią peržiūrą, "Bouncer" įsitikina, kad jos darbuotojai ir rangovai yra patikrinti ir apmokyti. Ši peržiūra atliekama saugioje aplinkoje, o po peržiūros visi duomenys ištrinami.
Visi "Bouncer" darbuotojai ir rangovai, turintys prieigą prie Asmens duomenų, privalo pasirašyti susitarimą dėl informacijos neatskleidimo.

Instrukcijos ir žurnalai

Klientas turi nurodyti "Bouncer" tvarkyti Asmens duomenis. "Bouncer" tvarkys duomenis, kaip ir kada nurodys Klientas. "Bouncer" teikia visiškai automatizuotą sistemą, kurioje Klientas gali inicijuoti Duomenų tvarkymą per Programėlę ir API (bet kokių API metodų vykdymas laikomas tokiu inicijavimu).
"Bouncer" saugo visų veiksmų žurnalus. Pavyzdžiui, užklausas apdorojimui, rezultatų gavimą per programėlę ir API, sėkmingų API skambučių skaičių.

Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas

"Bouncer" saugo ir tvarko Asmens duomenis debesų kompiuterija infrastruktūros paketas - AWS debesijos ir OVH debesijos sprendimų hibridas, abu įsikūrę Europos Sąjungoje (AWS - Frankfurto regione, OVH - Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje), todėl duomenys neperduodami už Europos Sąjungos ribų..

Asmens duomenų ištrynimas

"Bouncer" saugo Asmens duomenis tik 60 dienų (kad Klientas galėtų gauti patikrinimo rezultatus), po šio laikotarpio visi Asmens duomenys yra anonimizuojami ir automatiškai bei visam laikui ištrinami.
Be to, Klientas gali bet kada ištrinti visus su konkrečia užklausa susijusius duomenis, naudodamasis atvira API funkcija.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas

"Bouncer" informuos Klientą apie bet kokius Asmens duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant, bet neapsiribojant, atsitiktinę ar neteisėtą prieigą arba atskleidimą, per 72 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą.

Priežiūros institucijos

"Bouncer" sutinka koordinuoti veiksmus su priežiūros institucijomis.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Rafal Wojciechowski yra paskirtas "Bouncer" duomenų apsaugos pareigūnu, su kuriuo klientas gali susisiekti šiuo adresu [email protected].

Taikytina teisė

Šiai sutarčiai ir bet kokiam ginčui ar reikalavimui, kylančiam dėl jos ar su ja susijusiam, taikoma Lenkijos teisė.

Susisiekite su mumis

Jei turite daugiau klausimų ar pastabų apie mus ar mūsų politiką, rašykite mums el. paštu [email protected] arba susisiekite su mumis paštu adresu:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Vroclavas
Lenkija