Wijziging van de gegevensverwerking 
(DPA)

Laatste update 15.02.2022
De verwerking van persoonsgegevens op een veilige, eerlijke en transparante manier is voor ons bij Bouncer Sp. z.o.o (LTD) ("wij," "ons" of "onze") van groot belang. In het kader hiervan verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU ("GDPR"), die de behandeling van verschillende soorten persoonsgegevens en de industriestandaarden regelt.
Om de persoonsgegevens van personen beter te beschermen, stellen wij deze voorwaarden ter beschikking om ons en uw omgang met persoonsgegevens te regelen (de "Data Processing Amendment" of "DPA"). Deze DPA wijzigt en vult onze Algemene Voorwaarden aan.

Definities

Websitehttps://usebouncer.com en een van de subdomeinen
Service of Diensten - alle diensten, producten en content die beschikbaar zijn of via de Website, App en API, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het controleren van e-mailadressen met behulp van Bouncer's, App, API of Website
App - Bouncer's Web Applicatie beschikbaar gesteld aan de Klanten voor het doel gebruik en configuratie van Bouncer's diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het controleren van e-mailadressen.
API - Application Programming Interface blootgesteld voor het doel van het aansluiten van Bouncer's diensten met andere servers, applicaties of websites.
BBPR - Algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679.

De voorwaarden van Commissie, verantwoordelijke voor de verwerking, Betrokkene, lidstaat, Persoonsgegevens, Inbreuk op persoonsgegevens, Verwerking, Verwerker en Toezichthoudende Autoriteit heeft dezelfde betekenis als in de algemene verordening inzake gegevensbescherming en wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

Algemeen

Bij het verlenen van Service aan de Klant kan Bouncer namens de Klant Persoonsgegevens met betrekking tot het Data Subject verwerken. De Klant erkent en bevestigt dat hij de enige Verwerker van Persoonsgegevens is en Bouncer is de Verwerker van Persoonsgegevens, wat betekent dat Bouncer Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerker. Beide partijen komen overeen om de volgende bepalingen na te leven met betrekking tot Persoonsgegevens die zijn opgeslagen en/of anderszins worden verwerkt via Bouncer.
Voor alle duidelijkheid, Bouncer en Klant zijn het daar mee eens:
Bouncer verstrekt de Klant alle informatie die hij nodig heeft om ervoor te zorgen dat ze allebei aan de verplichtingen onder GDPR voldoen.

  • De klant is verantwoordelijk voor het behoud van de rechten van de betrokkenen.
  • Uitsmijter assisteert Controller waardoor De betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen.
  • Bouncer zorgt ervoor dat mensen (Bouncer's personeel of contractanten) die toegang hebben tot Persoonsgegevens, onderworpen zijn aan een vertrouwensplicht.
  • Bouncer zal alle Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken, tenzij dit door de Klant is geautoriseerd of wettelijk verplicht is.

Wettige basis

De Klant erkent en bevestigt dat hij over een rechtmatige basis beschikt voor de verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de Betrokkene.
Bouncer zal alleen Persoonlijke Gegevens verwerken in naam van en alleen in de mate en op de manier die nodig is voor het verlenen van Diensten aan de Klant of zoals op enig ander moment door de Klant geïnstrueerd. De instructies van de Klant zullen worden gedocumenteerd in de toepasselijke order, support ticket of andere schriftelijke communicatie. Bouncer zal de Klant informeren wanneer er een redelijke grond is dat de instructie van de Klant in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Aard, doel en onderwerp van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking is om vast te stellen of er een e-mailadres bestaat, of het mogelijk is om een e-mail op dit adres af te leveren en om aanvullende kenmerken van het e-mailadres te verzamelen. Deze verificatie vindt plaats in een online, volledig geautomatiseerd systeem. Het onderwerp van het contract is e-mailverificatie.

Soort van persoonlijke gegevens

Voor het doel van de controle van een e-mail adres Bouncer vereist het e-mailadres alleen, het is een contactgegevens, maar de klant kan ervoor kiezen om ook extra persoonlijke gegevens te sturen.

Categorieën van betrokkenen

De betrokkenen kunnen in een van de volgende categorieën vallen: klanten, potentiële klanten, abonnees, werknemers, leveranciers, agenten, contactpersonen of andere categorieën.

Duur van de verwerking

De duur van de gegevensverwerking via de App en de API is afhankelijk van het volume van de e-mails die in één verzoek moeten worden geverifieerd, van een fractie van een seconde tot 24 uur voor grote hoeveelheden e-mails. De verwerking begint zo snel mogelijk nadat de verificatie door de Klant is geïnitieerd. In het kader van deze overeenkomst kan de Klant het initiatief nemen tot gegevensverwerking zolang Bouncer zijn Services levert.

Beveiliging van de verwerking

Bouncer neemt passende maatregelen om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen.
De gegevens worden automatisch verwerkt, zonder menselijke interactie. Als de klant daarom vraagt, of in bepaalde onderhoudsgevallen, heeft Bouncer het recht om gegevens en resultaten van de verificatie te bekijken. In het geval dat de Bouncer een klacht moet onderzoeken, kan Bouncer gegevens verwerken of opnieuw verwerken via zijn systeem. Bouncer zorgt ervoor dat zijn personeel en aannemers worden gescreend en getraind voordat ze een beoordeling kunnen voltooien. Deze beoordeling gebeurt in een veilige omgeving, en alle gegevens worden verwijderd na de beoordeling.
Alle medewerkers en aannemers van Bouncer die toegang hebben tot Persoonsgegevens zijn verplicht een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.

Instructies en logboeken

De Klant moet Bouncer opdracht geven om Persoonsgegevens te verwerken. Bouncer zal deze verwerken als en wanneer de Klant opdracht geeft. Bouncer biedt een volledig geautomatiseerd systeem waar de Klant Data Processing via App en API kan initiëren (de uitvoering van eventuele API-methoden wordt als een dergelijke initiëring beschouwd).
Bouncer houdt logboeken bij van alle activiteiten, zoals maar niet beperkt tot aanvragen voor verwerking, het ontvangen van resultaten via zowel App als API, het aantal succesvolle API-calls.

Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens

Bouncer bewaart en verwerkt Persoonsgegevens in cloud-gebaseerd infrastructuur stack - een hybride van AWS cloud en OVH cloud oplossingen, beide gevestigd in de Europese Unie (AWS- Frankfurt regio, OVH - Frankrijk en UK), dus de gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie..

Verwijdering van persoonlijke gegevens

Bouncer slaat Persoonsgegevens alleen op tot 60 dagen (om de Klant de mogelijkheid te bieden de resultaten van de verificatie te krijgen), na deze periode worden alle Persoonsgegevens geanonimiseerd en vervolgens automatisch en permanent verwijderd.
Bovendien kan de Klant op elk gewenst moment alle gegevens met betrekking tot een bepaald verzoek verwijderen met behulp van de blootgestelde API-functie.

Inbreuk op persoonsgegevens

Bouncer zal de Klant op de hoogte brengen van elke inbreuk op de Persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot toevallige of onwettige toegang of openbaarmaking - binnen 72 uur nadat hij zich bewust is geworden van de inbreuk.

Toezichthoudende instanties

De uitsmijter gaat akkoord met de coördinatie met de toezichthoudende autoriteiten.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Rafal Wojciechowski is aangewezen als de functionaris voor gegevensbescherming van Bouncer, en de klant kan contact met hem opnemen via [email protected].

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is het Poolse recht van toepassing.

Contacteer ons

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over ons of ons beleid, stuur ons dan een e-mail naar [email protected] of neem contact met ons op via de post:

Uitsmijter Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Polen