Zmiana dotycząca przetwarzania danych 
(DPA)

Ostatnia aktualizacja 29.08.2019

Przetwarzanie danych osobowych w sposób bezpieczny, uczciwy i przejrzysty jest dla nas niezmiernie ważne przy Bouncer Sp. z o.o. (LTD) ("my", "nas" lub "nasz"). W ramach tych działań przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych ("PKBR") regulującym postępowanie z różnymi rodzajami danych osobowych oraz zgodnie z normami branżowymi.
Aby lepiej chronić dane osobowe osób fizycznych, udostępniamy niniejsze warunki regulujące nas i przetwarzanie danych osobowych ("Poprawka dotycząca przetwarzania danych" lub "OOD"). OOD zmienia i uzupełnia nasze Warunki korzystania z usługi.

Definicje

Strona internetowahttps://Usebouncer.com i każdą z jego subdomen
Usługa lub usługi - wszystkie usługi, produkty i treści dostępne lub za pośrednictwem Witryny, Aplikacji oraz APIw tym, ale nie wyłącznie weryfikację adresów e-mail używając Bouncera, App, API lub strony internetowej
Aplikacja - Aplikacja internetowa Bouncer's Web Application udostępniona Klientom w celu korzystania i konfigurowania usług Bouncer's, w tym między innymi w celu weryfikacji E-mail adresy.
API - Interfejs programowania aplikacji wystawiony w celu połączenia usług Bouncera z innymi serwerami, aplikacjami lub stronami internetowymi.
RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679.

Warunki Komisja, administrator, podmiot danych, państwo członkowskie, dane osobowe, naruszenie danych osobowych, przetwarzanie, podmiot przetwarzający i organ nadzorczy mają takie samo znaczenie, jak podane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i są odpowiednio rozumiane.

Ogólne

Świadcząc Usługę na rzecz Klienta, Bouncer może w imieniu Klienta przetwarzać dane osobowe odnoszące się do Podmiotu Danych. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jest wyłącznym Administratorem Danych Osobowych oraz Bouncer jest Przetwarzający Dane Osobowe, co oznacza, że Bouncer przetwarza Dane Osobowe w imieniu Kontrolera. Obie strony zobowiązują się do przestrzegania następujących postanowień w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych przechowywanych i/lub przetwarzanych w inny sposób za pośrednictwem Bouncer.
Dla uniknięcia wątpliwości, Bouncer i Klient zgadzają się na to:
Bouncer dostarcza Klientowi wszelkich informacji, których potrzebuje, aby upewnić się, że oboje spełniają zobowiązania wynikające z GDPR.

  • Klient jest odpowiedzialny za zachowanie praw osób, których dane dotyczą.
  • Bouncer assists Kontroler umożliwiający Podmioty danych do wykonywania swoich praw.
  • Bouncer zapewnia, że osoby (personel Bouncer lub wykonawcy) mające dostęp do Danych osobowych podlegają obowiązkowi zachowania poufności.
  • Bouncer zachowa poufność wszystkich Danych Osobowych i nie ujawni ich osobom trzecim, chyba że Klient wyraził na to zgodę lub jest to wymagane przez prawo.

Podstawa prawna

Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że legalna podstawa do przetwarzania Dane osobowe odnoszące się do Podmiotu danych.
Bouncer będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w imieniu i tylko w zakresie i w sposób, w jakim jest to konieczne w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta w dowolnym momencie. Instrukcje Klienta zostaną udokumentowane w odpowiednim zamówieniu, bilecie pomocy technicznej lub innej pisemnej komunikacji. Bouncer poinformuje Klienta, gdy tylko zaistnieje uzasadniona podstawa, że instrukcje Klienta są sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami.

Charakter, cel i przedmiot przetwarzania danych

Celem przetwarzania jest określenie, czy istnieje adres e-mail, czy możliwe jest dostarczenie wiadomości na ten adres oraz zebranie dodatkowych cech charakterystycznych tego adresu e-mail. Weryfikacja ta odbywa się w internetowym, w pełni zautomatyzowanym systemie. Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja pocztą elektroniczną.

Rodzaj danych osobowych

W celu weryfikacji adresu e-mail Bouncer wymaga jedynie adresu e-mail, jest to dane kontaktowe, jednakże Klient może zdecydować się na przesłanie dodatkowych danych osobowych.

Kategorie podmiotów danych

Podmioty danych mogą należeć do jednej z następujących kategorii: klienci, potencjalni klienci, abonenci, pracownicy, dostawcy, agenci, osoby kontaktowe lub inne.

Czas trwania przetwarzania

Czas trwania Przetwarzania Danych za pomocą Aplikacji i API zależy od ilości e-maili, które mają być zweryfikowane w jednym wniosku, od ułamka sekundy do 24 godzin dla dużych ilości e-maili. Przetwarzanie rozpoczyna się jak najszybciej po rozpoczęciu weryfikacji przez Klienta. W ramach tej umowy Klient może rozpocząć Przetwarzanie Danych tak długo, jak długo Bouncer świadczy swoje Usługi.

Bezpieczeństwo przetwarzania

Bouncer podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.
Dane są przetwarzane automatycznie, bez udziału człowieka. Na życzenie Klienta, lub w pewnych przypadkach konserwacji, Bouncer ma prawo wglądu do danych i wyników weryfikacji. W przypadku, gdy bramkarz Musi zbadać skargę, Bouncer może przetwarzać lub ponownie przetwarzać dane poprzez swój system. Bouncer upewnia się, że jego pracownicy i kontrahenci są sprawdzeni i przeszkoleni przed umożliwieniem im dokonania przeglądu. Przegląd ten odbywa się w bezpiecznym środowisku, a wszystkie dane są usuwane po przeglądzie.
Wszyscy pracownicy i wykonawcy Bouncera uzyskujący dostęp do Danych Osobowych są zobowiązani do podpisania umowy o zachowaniu poufności.

Instrukcje i dzienniki

Klient musi poinstruować Bouncer, aby przetwarzał dane osobowe. Bouncer będzie przetwarzał dane w sposób i w czasie, kiedy Klient wyda polecenie. Bouncer zapewnia w pełni zautomatyzowany system, w którym Klient może inicjować przetwarzanie danych poprzez Aplikację i API (za taką inicjację uważa się wykonanie dowolnej metody API).
Bouncer prowadzi dzienniki wszystkich działań, takich jak, ale nie tylko, wnioski o przetwarzanie, otrzymywanie wyników zarówno przez aplikację jak i API, liczba udanych połączeń API.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Bouncer przechowuje i przetwarza dane osobowe w w chmurze komin infrastruktury - hybryda rozwiązań chmury AWS i OVH, zarówno z siedzibą w Unii Europejskiej (region AWS - Frankfurt, OVH - Francja i Wielka Brytania), dzięki czemu dane nie są przesyłane poza Unię Europejską.

Usuwanie danych osobowych

Bouncer przechowuje dane osobowe tylko do 60 dni (w celu zapewnienia Klientowi możliwości uzyskania wyników weryfikacji), po tym okresie wszystkie dane osobowe są anonimizowane, a następnie automatycznie i trwale usuwane.
Dodatkowo Klient może w każdej chwili usunąć wszystkie dane związane z danym zapytaniem, korzystając z wyeksponowanej funkcji API.

Naruszenie danych osobowych

Bouncer powiadomi Klienta o wszelkich naruszeniach Danych Osobowych, w tym między innymi o przypadkowym lub bezprawnym dostępie lub ujawnieniu - w ciągu 72 godzin od momentu uzyskania informacji o naruszeniu.

Organy nadzorcze

Bouncer zgadza się na koordynację z organami nadzorczymi.

Inspektor ochrony danych osobowych

Radosław Kaczyński jest inspektorem ochrony danych osobowych w Bouncer, a Klient może się z nim skontaktować pod adresem [email protected].

Prawo właściwe

Niniejsza umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia z niej wynikające lub z nią związane podlegają prawu polskiemu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania lub uwagi dotyczące nas lub naszych zasad, wyślij nam e-mail na adres [email protected] lub skontaktuj się z nami pocztą na adres:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Krakowska 29D
50-424 Wrocław
Polska