Zmeny a doplnenia týkajúce sa spracovania údajov 
(DPA)

Posledná aktualizácia 15.02.2022
Spracovanie osobných údajov bezpečným, spravodlivým a transparentným spôsobom je pre nás v spoločnosti Bouncer Sp. z.o.o (LTD) (ďalej len "my", "nás" alebo "naše") mimoriadne dôležité. V rámci tohto úsilia spracúvame osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), ktoré upravuje nakladanie s rôznymi typmi osobných údajov, a s priemyselnými normami.
V záujme lepšej ochrany osobných údajov jednotlivcov poskytujeme tieto podmienky, ktorými sa riadime my a vaše zaobchádzanie s osobnými údajmi (ďalej len "novela zákona o spracúvaní údajov" alebo "ZOOÚ"). Táto DPA mení a dopĺňa naše podmienky poskytovania služieb.

Definície

Webová lokalitahttps://usebouncer.com a všetky jej subdomény
Služba alebo služby - všetky služby, produkty a obsah, ktoré sú k dispozícii alebo prostredníctvom webovej lokality, aplikácie a API, okrem iného vrátane overovania e-mailových adries pomocou aplikácie, API alebo webovej lokality spoločnosti Bouncer
Aplikácia - Webová aplikácia spoločnosti Bouncer sprístupnená zákazníkom na účely používania a konfigurácie služieb spoločnosti Bouncer, okrem iného vrátane overovania e-mailových adries.
API - Rozhranie pre programovanie aplikácií vystavené na účely prepojenia služieb Bouncer s inými servermi, aplikáciami alebo webovými stránkami.
GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679.

Podmienky Komisia, kontrolór, subjekt údajov, členský štát, osobné údaje, porušenie ochrany osobných údajov, spracovateľ, spracovateľ a dozorný orgán má rovnaký význam ako vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a chápe sa zodpovedajúcim spôsobom.

Všeobecné

Pri poskytovaní služieb zákazníkovi môže spoločnosť Bouncer v mene zákazníka spracúvať osobné údaje týkajúce sa subjektu údajov. Zákazník berie na vedomie a potvrdzuje, že je jediným Správcom osobných údajov a spoločnosť Bouncer je Spracovateľom osobných údajov, čo znamená, že spoločnosť Bouncer spracúva osobné údaje v mene Správcu. Obe strany súhlasia s dodržiavaním nasledujúcich ustanovení v súvislosti s akýmikoľvek Osobnými údajmi uloženými a/alebo inak Spracúvanými prostredníctvom spoločnosti Bouncer.
Aby sa predišlo pochybnostiam, Vyhlasovateľ a Zákazník sa dohodli, že:
Spoločnosť Bouncer poskytne zákazníkovi všetky informácie, ktoré potrebuje na zabezpečenie toho, aby obaja splnili povinnosti podľa GDPR.

  • Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie práv dotknutých osôb.
  • Vyhadzovač pomáha ovládaču, ktorý umožňuje Subjekty údajov na uplatnenie svojich práv.
  • Spoločnosť Bouncer zabezpečuje, aby osoby (zamestnanci spoločnosti Bouncer alebo zmluvní partneri), ktoré majú prístup k osobným údajom, podliehali povinnosti zachovávať dôvernosť.
  • Spoločnosť Bouncer bude zachovávať dôvernosť všetkých osobných údajov a neposkytne ich tretím stranám, pokiaľ to zákazník nepovolil alebo to nevyžaduje zákon.

Zákonný základ

Zákazník berie na vedomie a potvrdzuje, že má zákonný základ pre spracovanie osobných údajov týkajúcich sa Subjektu údajov.
Spoločnosť Bouncer bude spracúvať osobné údaje v mene zákazníka a len v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý je potrebný na účely poskytovania služieb zákazníkovi alebo podľa iných pokynov zákazníka. Pokyny Zákazníka budú zdokumentované v príslušnej objednávke, lístku podpory alebo inej písomnej komunikácii. Spoločnosť Bouncer informuje Zákazníka vždy, keď existuje opodstatnený dôvod, že pokyn Zákazníka je v rozpore s platnými zákonmi a predpismi.

Povaha, účel a predmet spracovania údajov

Účelom spracovania je zistiť, či e-mailová adresa existuje, či je možné na ňu doručiť e-mail a získať ďalšie charakteristiky e-mailovej adresy. Toto overovanie prebieha v online, plne automatizovanom systéme. Predmetom zmluvy je overenie e-mailovej adresy.

Typ osobných údajov

Na účely overenia e-mailovej adresy vyžaduje spoločnosť Bouncer iba e-mailovú adresu, ktorá je kontaktným údajom, avšak zákazník sa môže rozhodnúť zaslať aj ďalšie osobné údaje.

Kategórie dotknutých osôb

Subjekty údajov môžu patriť do ktorejkoľvek z týchto kategórií: zákazníci, potenciálni zákazníci, predplatitelia, zamestnanci, dodávatelia, zástupcovia, kontaktné osoby alebo akékoľvek iné kategórie.

Trvanie spracovania

Trvanie spracovania údajov prostredníctvom aplikácie a API závisí od objemu e-mailov, ktoré sa majú overiť v rámci jednej žiadosti, od zlomku sekundy až po 24 hodín pri veľkých objemoch e-mailov. Spracovanie sa začína čo najskôr po tom, ako zákazník iniciuje overenie. V zmysle tejto zmluvy môže Zákazník iniciovať Spracovanie údajov dovtedy, kým spoločnosť Bouncer poskytuje svoje Služby.

Bezpečnosť spracovania

Spoločnosť Bouncer prijíma primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovania údajov.
Údaje sa spracúvajú automaticky, bez ľudskej interakcie. Na žiadosť zákazníka alebo v určitých prípadoch údržby má spoločnosť Bouncer právo skontrolovať údaje a výsledky overenia. V prípade, že spoločnosť Bouncer potrebuje prešetriť sťažnosť, môže spracovať alebo opätovne spracovať údaje prostredníctvom svojho systému. Spoločnosť Bouncer dbá na to, aby jej zamestnanci a dodávatelia boli preverení a vyškolení predtým, ako im umožní vykonať akékoľvek preskúmanie. Toto preskúmanie prebieha v bezpečnom prostredí a všetky údaje sa po preskúmaní vymažú.
Všetci zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti Bouncer, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú povinní podpísať dohodu o mlčanlivosti.

Pokyny a protokoly

Zákazník musí dať spoločnosti Bouncer pokyn na spracovanie osobných údajov. Spoločnosť Bouncer spracuje údaje podľa pokynov zákazníka. Spoločnosť Bouncer poskytuje plne automatizovaný systém, v ktorom môže Zákazník iniciovať spracovanie údajov prostredníctvom aplikácie a API (vykonanie akýchkoľvek metód API sa považuje za takúto iniciáciu).
Vyhadzovač vedie záznamy o všetkých činnostiach. Okrem iného napríklad požiadavky na spracovanie, prijímanie výsledkov prostredníctvom aplikácie aj API, počet úspešných volaní API.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Spoločnosť Bouncer ukladá a spracúva osobné údaje v cloudové služby infraštruktúrny zásobník - hybrid cloudových riešení AWS a OVH, obe so sídlom v Európskej únii (AWS - región Frankfurt, OVH - Francúzsko a Veľká Británia), takže údaje sa neprenášajú mimo Európskej únie.

Vymazanie osobných údajov

Spoločnosť Bouncer uchováva osobné údaje len po dobu 60 dní (na účely poskytnutia možnosti Zákazníkovi získať výsledky overenia), po uplynutí tejto doby sú všetky osobné údaje anonymizované a následne automaticky a natrvalo vymazané.
Okrem toho môže zákazník kedykoľvek vymazať všetky údaje súvisiace s konkrétnou požiadavkou pomocou vystavenej funkcie API.

Porušenie ochrany osobných údajov

Spoločnosť Bouncer oznámi zákazníkovi akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov, okrem iného vrátane náhodného alebo nezákonného prístupu alebo zverejnenia, do 72 hodín od zistenia porušenia.

Dozorné orgány

Vyhlasovateľ súhlasí s koordináciou s dozornými orgánmi.

Úradník pre ochranu údajov

Rafal Wojciechowski je vymenovaný za úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Bouncer a zákazník ho môže kontaktovať na adrese [email protected].

Rozhodné právo

Táto zmluva a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z nej alebo v súvislosti s ňou sa riadi poľským právom.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky týkajúce sa nás alebo našich zásad, pošlite nám e-mail na adresu [email protected] alebo nás kontaktujte poštou na adrese:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Poľsko