Změna zpracování dat 
(DPA)

Poslední aktualizace 15.02.2022
Zpracování osobních údajů bezpečným, spravedlivým a transparentním způsobem je pro nás ve společnosti Bouncer Sp. z.o.o (LTD) (dále jen "my", "nás" nebo "naše") nesmírně důležité. V rámci tohoto úsilí zpracováváme osobní údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ("GDPR"), které upravuje nakládání s různými typy osobních údajů, a s oborovými standardy.
Abychom lépe chránili osobní údaje fyzických osob, poskytujeme tyto podmínky, kterými se řídíme my a vaše nakládání s osobními údaji ("novela zákona o zpracování osobních údajů" nebo "ZOOÚ"). Tato DPA mění a doplňuje naše podmínky poskytování služeb.

Definice

Webové stránkyhttps://usebouncer.com a jakoukoli její subdoménu
Služba nebo služby - všechny služby, produkty a obsah, které jsou k dispozici na Webových stránkách, v Aplikaci a API, mimo jiné včetně ověřování e-mailových adres pomocí Bounceru, Aplikace, API nebo Webových stránek.
Aplikace - Webová aplikace společnosti Bouncer zpřístupněná zákazníkům za účelem používání a konfigurace služeb společnosti Bouncer, mimo jiné včetně ověřování e-mailových adres.
API - Rozhraní pro programování aplikací vystavené za účelem propojení služeb Bounceru s jinými servery, aplikacemi nebo webovými stránkami.
GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Podmínky Komise, správce, subjekt údajů, členský stát, osobní údaje, porušení zabezpečení osobních údajů, zpracování, zpracovatel a dozorový úřad mají stejný význam jako v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a jsou chápány v souladu s ním.

Obecné

Při poskytování služby zákazníkovi může společnost Bouncer jménem zákazníka zpracovávat osobní údaje týkající se subjektu údajů. Zákazník bere na vědomí a potvrzuje, že je výhradním Správcem osobních údajů a společnost Bouncer je Zpracovatelem osobních údajů, což znamená, že společnost Bouncer zpracovává osobní údaje jménem Správce. Obě strany souhlasí s tím, že budou dodržovat následující ustanovení týkající se všech Osobních údajů uložených a/nebo jinak Zpracovávaných prostřednictvím společnosti Bouncer.
Pro vyloučení pochybností se vyhazovač a zákazník dohodli, že:
Společnost Bouncer poskytuje zákazníkovi veškeré informace, které potřebuje, aby zajistila, že oba splní povinnosti podle GDPR.

  • Zákazník je odpovědný za zachování práv subjektů údajů.
  • Vyhazovač pomáhá ovladači, který umožňuje Subjekty údajů mohou uplatňovat svá práva.
  • Společnost Bouncer zajišťuje, že osoby (zaměstnanci nebo smluvní partneři společnosti Bouncer), které mají přístup k osobním údajům, podléhají povinnosti mlčenlivosti.
  • Společnost Bouncer zachovává důvěrnost všech osobních údajů a nepředává je třetím stranám, pokud k tomu není oprávněna zákazníkem nebo pokud to nevyžaduje zákon.

Zákonný základ

Zákazník bere na vědomí a potvrzuje, že má zákonný základ pro zpracování osobních údajů týkajících se Subjektu údajů.
Společnost Bouncer bude zpracovávat osobní údaje pouze jménem zákazníka a pouze v rozsahu a způsobem, který je nezbytný pro účely poskytování služeb zákazníkovi nebo podle jiných pokynů zákazníka. Pokyny Zákazníka budou zdokumentovány v příslušné objednávce, lístku podpory nebo jiné písemné komunikaci. Společnost Bouncer informuje Zákazníka vždy, když existuje rozumný důvod, že pokyn Zákazníka je v rozporu s platnými zákony a předpisy.

Povaha, účel a předmět zpracování údajů

Účelem zpracování je zjistit, zda e-mailová adresa existuje, zda je možné na tuto adresu doručit e-mail a shromáždit další charakteristiky e-mailové adresy. Toto ověření probíhá v online, plně automatizovaném systému. Předmětem smlouvy je ověření e-mailové adresy.

Typ osobních údajů

Pro účely ověření e-mailové adresy vyžaduje společnost Bouncer pouze e-mailovou adresu, která je kontaktním údajem, avšak zákazník se může rozhodnout zaslat i další osobní údaje.

Kategorie subjektů údajů

Subjekty údajů mohou spadat do některé z následujících kategorií: zákazníci, potenciální zákazníci, předplatitelé, zaměstnanci, dodavatelé, zástupci, kontaktní osoby nebo jiné kategorie.

Doba zpracování

Doba zpracování dat prostřednictvím aplikace a rozhraní API závisí na objemu e-mailů, které je třeba ověřit v rámci jednoho požadavku, od zlomku sekundy až po 24 hodin v případě velkého objemu e-mailů. Zpracování začíná co nejdříve poté, co je ověření iniciováno zákazníkem. Ve smyslu této smlouvy může Zákazník zahájit Zpracování údajů, dokud společnost Bouncer poskytuje své Služby.

Bezpečnost zpracování

Společnost Bouncer přijímá vhodná opatření k zajištění bezpečnosti zpracování údajů.
Data jsou zpracovávána automaticky, bez lidské interakce. Na žádost zákazníka nebo v určitých případech údržby má společnost Bouncer právo zkontrolovat údaje a výsledky ověření. V případě, že společnost Bouncer potřebuje prošetřit stížnost, může údaje zpracovat nebo znovu zpracovat prostřednictvím svého systému. Společnost Bouncer dbá na to, aby její zaměstnanci a smluvní partneři byli prověřeni a vyškoleni, než jim dovolí provést jakékoli přezkoumání. Toto přezkoumání probíhá v bezpečném prostředí a všechny údaje jsou po přezkoumání smazány.
Všichni zaměstnanci a smluvní partneři společnosti Bouncer, kteří mají přístup k osobním údajům, musí podepsat dohodu o mlčenlivosti.

Pokyny a protokoly

Zákazník musí dát společnosti Bouncer pokyn ke zpracování osobních údajů. Společnost Bouncer zpracuje údaje podle pokynů zákazníka. Společnost Bouncer poskytuje plně automatizovaný systém, v němž může Zákazník iniciovat zpracování údajů prostřednictvím Aplikace a API (za takovou iniciaci se považuje provedení jakýchkoli metod API).
Vyhazovač vede záznamy o všech činnostech. Mimo jiné například požadavky na zpracování, přijímání výsledků prostřednictvím aplikace i rozhraní API, počet úspěšných volání rozhraní API.

Přeshraniční předávání osobních údajů

Společnost Bouncer ukládá a zpracovává osobní údaje v cloudové služby infrastrukturní stack - hybrid cloudových řešení AWS a OVH, obě se sídlem v Evropské unii (AWS - region Frankfurt, OVH - Francie a Velká Británie), takže data nejsou přenášena mimo Evropskou unii..

Vymazání osobních údajů

Společnost Bouncer uchovává osobní údaje pouze po dobu 60 dnů (za účelem poskytnutí možnosti Zákazníkovi získat výsledky ověření), po uplynutí této doby jsou všechny osobní údaje anonymizovány a poté automaticky a trvale vymazány.
Kromě toho může zákazník kdykoli smazat všechna data související s konkrétním požadavkem pomocí vystavené funkce API.

Porušení zabezpečení osobních údajů

Společnost Bouncer bude zákazníka informovat o jakémkoli porušení ochrany osobních údajů, mimo jiné včetně náhodného nebo nezákonného přístupu nebo zveřejnění, a to do 72 hodin od okamžiku, kdy se o porušení dozví.

Dozorové orgány

Vyhazovač souhlasí s koordinací s dozorovými orgány.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Rafal Wojciechowski je jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti Bouncer a zákazník ho může kontaktovat na adrese. [email protected].

Rozhodné právo

Tato smlouva a veškeré spory nebo nároky vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní se řídí polským právem.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli další dotazy nebo připomínky k nám nebo k našim zásadám, napište nám na e-mailovou adresu. [email protected] nebo nás kontaktujte poštou na adrese:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Polsko