Podmínky a pravidla

Poslední aktualizace 24.08.2018

Souhlas s podmínkami

Tyto Podmínky používání představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi osobně nebo jménem subjektu ("vy") a Vyhazovač Sp. z.o.o (LTD) (dále jen "my", "nás" nebo "naše"), týkající se vašeho přístupu k těmto stránkám a jejich používání. usebouncer.com, app.usebouncer.com (zákaznický portál), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (Dokumentace), jakož i jakákoli jiná mediální forma, mediální kanál, mobilní webová stránka nebo mobilní aplikace, která s nimi souvisí, je s nimi propojena nebo je s nimi jinak spojena (dále jen "Stránky").

Souhlasíte s tím, že přístupem na Stránky jste si přečetli všechny tyto Podmínky používání, porozuměli jste jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami používání, je vám výslovně zakázáno Stránky používat a musíte je okamžitě přestat používat.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou tímto výslovně začleněny do tohoto dokumentu formou odkazu. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu provést změny nebo úpravy těchto podmínek používání.

Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data "Poslední aktualizace" těchto Podmínek používání a vy se vzdáváte práva na konkrétní upozornění na každou takovou změnu.

Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky používání, abyste byli informováni o jejich aktualizacích. Změny v revidovaných podmínkách používání se na vás budou vztahovat a bude se mít za to, že jste se s nimi seznámili a že jste je přijali, pokud budete Stránky používat i po datu zveřejnění těchto revidovaných podmínek používání.

Informace poskytované na těchto stránkách nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu se zákonem nebo nařízením, nebo které by nás v takové jurisdikci nebo zemi vystavily jakémukoli požadavku na registraci. Osoby, které se rozhodnou přistupovat na Stránky z jiných míst, tak proto činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v jakém rozsahu se na ně místní zákony vztahují.

Stránky jsou určeny pro uživatele starší 18 let. Osobám mladším 18 let není dovoleno se na Stránky registrovat.

Práva duševního vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, jsou Stránky naším vlastnictvím a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, design webových stránek, audio, video, text, fotografie a grafika na Stránkách (souhrnně "Obsah") a ochranné známky, servisní značky a loga v nich obsažené (dále jen "Značky") jsou v našem vlastnictví nebo pod naší kontrolou nebo na ně máme licenci a jsou chráněny autorským právem a zákony o ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států, zahraničních jurisdikcí a mezinárodních úmluv.

Obsah a značky jsou na Stránkách poskytovány "TAK, JAK JSOU", pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách používání nesmí být žádná část Stránek ani žádný Obsah nebo Značky kopírovány, reprodukovány, sdružovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně vystavovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Za předpokladu, že jste oprávněni používat Stránky, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránek a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup. Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena ke Stránkám, Obsahu a Značkám.

Zastoupení uživatelů

Používáním Stránek prohlašujete a zaručujete, že:

 1. všechny vámi poskytnuté registrační údaje budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;
 2. budete dbát na správnost těchto informací a v případě potřeby tyto registrační informace neprodleně aktualizovat;
 3. jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek používání;
 4. nejste nezletilý v jurisdikci, ve které máte bydliště;
 5. nebudete na Stránky přistupovat automatizovaně nebo jinými než lidskými prostředky, ať už prostřednictvím bota, skriptu nebo jinak;
 6.  nebudete Stránky používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a
 7. vaše používání Stránek neporušuje žádný platný zákon nebo předpis.

Pokud poskytnete nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, máme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Stránek (nebo jejich části).

Registrace uživatele

Může být vyžadována registrace na Stránkách. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete zodpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odstranit, odvolat nebo změnit vámi zvolené uživatelské jméno, pokud podle našeho uvážení zjistíme, že je nevhodné, obscénní nebo jinak závadné.

Poplatky a platby

Za přístup k některým našim službám můžete být požádáni o zakoupení nebo zaplacení poplatku. Souhlasíte s tím, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené prostřednictvím těchto stránek. Dále souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o účtu a platbách, včetně e-mail adresu, způsob platby a datum vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Za nákupy uskutečněné prostřednictvím Stránek vám vystavujeme faktury prostřednictvím online fakturačního účtu. K ceně nákupů bude připočtena daň z prodeje, pokud to budeme považovat za nutné. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby se provádějí v amerických dolarech.

Souhlasíte s tím, že budete platit veškeré poplatky za nákupy v cenách platných v daném okamžiku, a zmocňujete nás, abychom vám při nákupu účtovali všechny tyto částky od vámi zvoleného poskytovatele plateb. Pokud je váš nákup předmětem opakovaných poplatků, pak souhlasíte s tím, abychom vám opakovaně účtovali poplatky z vaší platební metody, aniž bychom vyžadovali váš předchozí souhlas s každým opakovaným poplatkem, dokud nám neoznámíte své zrušení.

Vyhrazujeme si právo opravit případné chyby nebo omyly v cenách, a to i v případě, že jsme již požádali o platbu nebo ji obdrželi. Vyhrazujeme si také právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím těchto stránek.

Zrušení

Všechny nákupy jsou nevratné. Můžete kdykoli zrušit své předplatné přihlášením do svého účtu nebo nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Vaše zrušení se projeví na konci aktuálního placeného období.

Pokud nejste spokojeni s našimi službami, napište nám na adresu. [email protected].

Software

Udělujeme vám nevýhradní, odvolatelnou, osobní a nepřenosnou licenci na používání našeho softwaru výhradně v souvislosti s našimi službami a v souladu s těmito podmínkami používání.
Veškerý software a související dokumentace jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv. Přijímáte veškerá rizika vyplývající z používání nebo výkonu jakéhokoli softwaru. Žádný software nesmíte reprodukovat ani dále šířit.

Zakázané činnosti

Na Stránky nesmíte přistupovat ani je používat k jinému účelu, než ke kterému jsme Stránky zpřístupnili. Souhlasíte také s tím, že budete dodržovat naše Zásady proti spamu.

Jako uživatel Stránek souhlasíte s tím, že nebudete:

 1. systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Stránek za účelem přímého nebo nepřímého vytváření nebo sestavování sbírek, kompilací, databází nebo adresářů bez našeho písemného souhlasu.
 2. neoprávněně používat Stránky, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnými záminkami.
 3. využívat k nákupům na Stránkách nákupního agenta nebo zprostředkovatele nákupu.
 4. obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Stránek, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Stránek a/nebo Obsahu na nich obsaženého.
 5. provádět neoprávněné rámování Stránek nebo odkazování na ně.
 6. klamat, podvádět nebo uvádět v omyl nás i ostatní uživatele, zejména při pokusech o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla;
 7. nevhodně využívat naše podpůrné služby nebo podávat falešná hlášení o zneužití nebo nevhodném chování.
 8. používat systém automatizovaně, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
 9. zasahovat do Stránek nebo sítí či služeb připojených ke Stránkám, narušovat je nebo je nadměrně zatěžovat.
 10. pokoušet se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele.
 11. prodávat nebo jinak přenášet váš profil.
  používat jakékoli informace získané ze Stránek za účelem obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
 12. používat Stránky jako součást snahy konkurovat nám nebo jinak využívat Stránky a/nebo Obsah k jakémukoli výdělečnému úsilí nebo komerčnímu podnikání.
 13. dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software, který je součástí Stránek nebo je jakýmkoli způsobem jejich součástí.
 14. pokusit se obejít jakákoli opatření Stránek, která mají zabránit nebo omezit přístup na Stránky nebo jejich části.
 15. obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo ohrožovat naše zaměstnance nebo zástupce, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Stránek.
 16. odstranit z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva.
 17. kopírovat nebo upravovat software Stránek, mimo jiné PHP, HTML, JavaScript, Java nebo jiný kód.
 18. nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a rozesílání spamu (nepřetržité zasílání opakujícího se textu), který narušuje nerušené používání a užívání Stránek jakoukoli stranou nebo modifikuje, poškozuje, narušuje, mění nebo narušuje používání, vlastnosti, funkce, provoz nebo údržbu Stránek.
 19. nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus sběru nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných grafických výměnných formátů ("gifů"), pixelů 1×1, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označovaných jako "spyware" nebo "pasivní mechanismy sběru" nebo "pcms").
 20. s výjimkou případů, kdy je to výsledek standardního použití vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně jakéhokoli pavouka, robota, podvodného nástroje, škrabáku nebo offline čtečky, která přistupuje na Stránky, nebo používat či spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software.
 21. znevažovat, poškozovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo Stránky.
 22. používat Stránky způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

Příspěvky

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli dotazy, připomínky, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se Stránek ("příspěvky"), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stávají se naším výhradním vlastnictvím. Budeme vlastnit výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme mít právo na neomezené používání a šíření těchto Podnětů pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo náhrady pro vás.

Tímto se vzdáváte veškerých morálních práv k takovým Příspěvkům a zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky odeslat. Souhlasíte s tím, že vůči nám nebudete mít žádný postih za jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zneužití jakéhokoli vlastnického práva k vašim Příspěvkům.

Webové stránky a obsah třetích stran

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím stránek zaslány) odkazy na jiné webové stránky ("webové stránky třetích stran"), jakož i články, fotografie, texty, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo položky, které patří třetím stranám nebo pocházejí od třetích stran ("obsah třetích stran").

Tyto Webové stránky třetích stran a Obsah třetích stran nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a my nejsme odpovědní za žádné Webové stránky třetích stran, ke kterým se dostanete prostřednictvím těchto Webových stránek, ani za žádný Obsah třetích stran zveřejněný na těchto Webových stránkách, dostupný prostřednictvím těchto Webových stránek nebo instalovaný z těchto Webových stránek, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných zásad obsažených na těchto Webových stránkách nebo v Obsahu třetích stran.

Zahrnutí, odkazování nebo povolení používání či instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit Stránky a vstoupit na Webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli Obsah třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí a měli byste si být vědomi, že tyto Podmínky používání se již neřídí.

Měli byste se seznámit s platnými podmínkami a zásadami, včetně ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, všech webových stránek, na které přejdete ze Stránek, nebo které se týkají aplikací, které používáte nebo instalujete ze Stránek. Veškeré nákupy, které uskutečníte prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou probíhat prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a my neneseme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými nákupy, které jsou výhradně záležitostí mezi vámi a příslušnou třetí stranou.

Souhlasíte a berete na vědomí, že neschvalujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a že nás zbavujete odpovědnosti za jakoukoli škodu způsobenou nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás zbavíte odpovědnosti za jakékoli ztráty, které utrpíte, nebo škody, které vám vzniknou v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran.

Správa stránek

Vyhrazujeme si právo, nikoliv však povinnost:

 1. sledovat Stránky, zda nedochází k porušování těchto Podmínek používání;
 2. podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho vlastního uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky používání, mimo jiné včetně nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení;
 3. dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v technologicky možném rozsahu) jakýkoli váš příspěvek nebo jeho část;
 4. dle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit ze Stránek nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrně velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy;
 5. jinak spravovat Stránky tak, aby byla chráněna naše práva a majetek a aby bylo usnadněno řádné fungování Stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Záleží nám na ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na Stránkách. Používáním Stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek používání.

Porušení autorských práv

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný na Stránkách nebo jejich prostřednictvím porušuje autorská práva, která vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu, neprodleně nás o tom informujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů ("Oznámení").

Upozorňujeme vás, že pokud v oznámení uvedete nepravdivé údaje, můžete nést odpovědnost za škodu. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál umístěný na Stránkách nebo na něj odkazovaný porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve zvážit kontaktování právníka.

Doba platnosti a ukončení

Tyto Podmínky používání zůstávají v platnosti po celou dobu používání Stránek.

BEZ OMEZENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODEPŘÍT PŘÍSTUP K WEBU A JEHO POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ ZABLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES) JAKÉKOLI OSOBĚ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, MIMO JINÉ I Z DŮVODU PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO DOHODY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉHOKOLI PLATNÉHO ZÁKONA NEBO NAŘÍZENÍ.

MŮŽEME KDYKOLI A BEZ VAROVÁNÍ UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO ÚČAST NA NICH NEBO SMAZAT VÁŠ ÚČET, A TO PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu zrušíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že jednáte jménem třetí strany.

Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních žalob.

Úpravy a přerušení

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah Stránek podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Nejsme však povinni aktualizovat žádné informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo ukončit provoz celé Stránky nebo její části. Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení provozu Stránek neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

Nemůžeme zaručit, že Stránky budou vždy dostupné. Může dojít k hardwarovým, softwarovým nebo jiným problémům nebo k nutnosti provést údržbu související se Stránkami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu Stránky změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit, aniž bychom vás o tom informovali.

Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nepříjemnosti způsobené nemožností přístupu ke Stránkám nebo jejich používání během odstávky nebo přerušení provozu Stránek. Žádné z ustanovení těchto Podmínek používání nás nezavazuje k údržbě a podpoře Stránek ani k poskytování jakýchkoli oprav, aktualizací nebo vydání v souvislosti s nimi.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky používání a vaše používání Stránek se řídí a vykládají v souladu s polskými zákony.

Opravy

Na Stránkách se mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránkách bez předchozího upozornění.

Odmítnutí odpovědnosti

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU A JAK JSOU K DISPOZICI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY A NAŠE SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI S WEBEM A JEHO POUŽÍVÁNÍM, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNEK NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ STRÁNKY ODKAZUJÍ, A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ, (2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO K VEŠKERÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM NA NICH ULOŽENÝM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (4) JAKÉHOKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKY NEBO ZE STRÁNEK, (5) JAKÝCHKOLI CHYB, VIRŮ, TROJSKÝCH KONÍ A PODOBNÝCH VĚCÍ, KTERÉ MOHOU BÝT NA STRÁNKY NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM PŘENESENY JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (6) JAKÝCHKOLI CHYB NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU A MATERIÁLECH NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, NERUČÍME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, JAKÝCHKOLI HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MOBILNÍCH APLIKACÍ UVEDENÝCH V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAK NEODPOVÍDÁME ZA MONITORING JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO PŘI NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT SVÝM NEJLEPŠÍM ÚSUDKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZACHOVÁVAT OPATRNOST.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, UŠLÝCH PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT NEBO JINÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. BEZ OHLEDU NA COKOLI OPAČNÉHO, CO JE OBSAŽENO V TOMTO DOKUMENTU, BUDE NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM Z JAKÉHOKOLI DŮVODU A BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY VŽDY OMEZENA NA NIŽŠÍ Z ČÁSTEK, KTERÉ JSTE NÁM PŘÍPADNĚ ZAPLATILI BĚHEM TŘÍMĚSÍČNÍHO OBDOBÍ PŘED VZNIKEM JAKÉHOKOLI DŮVODU ŽALOBY, NEBO NA $100,00. ZÁKONY NĚKTERÝCH STÁTŮ NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných představitelů, zástupců, partnerů a zaměstnanců, budete bránit, odškodňovat a chránit před jakoukoli ztrátou, škodou, odpovědností, nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, vzneseným jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku: (1) používání Stránek; (2) porušení těchto Podmínek používání; (3) porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách používání; nebo (4) porušení práv třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví.

Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a vy souhlasíte, že budete na své náklady spolupracovat při obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o každém takovém nároku, žalobě nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozvíme.

Údaje o uživateli

Budeme uchovávat určité údaje, které na Stránky přenesete, za účelem správy výkonu Stránek, jakož i údaje týkající se vašeho používání Stránek. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohování dat, za všechna data, která přenášíte nebo která se vztahují k jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek, nesete výhradní odpovědnost vy.

Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození takových dat, a tímto se vzdáváte jakýchkoli nároků na žalobu vůči nám vyplývajících z takové ztráty nebo poškození takových dat.

Elektronická komunikace, transakce a podpisy

Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace.

TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH, KTERÉ JSME ZAHÁJILI NEBO DOKONČILI PROSTŘEDNICTVÍM WEBU.

Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících z jakýchkoli zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení či uchovávání jiných než elektronických záznamů, nebo plateb či poskytování úvěrů jinými než elektronickými prostředky.

Různé

Tyto Podmínky používání a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na Stránkách nebo v souvislosti s nimi, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi. Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek používání, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali. Tyto Podmínky používání platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit jakákoli nebo všechna svá práva a povinnosti jiným osobám. Neneseme odpovědnost za ztráty, škody, zpoždění nebo nečinnost způsobené příčinou, kterou nemůžeme ovlivnit.

Pokud je některé ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek používání označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení nebo jeho část považováno za oddělitelné od těchto Podmínek používání a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Mezi vámi a námi nevzniká žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnaneckého poměru nebo zprostředkování v důsledku těchto Podmínek používání nebo používání Stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky používání nebudou vykládány v náš neprospěch z důvodu jejich sepsání. Tímto se vzdáváte všech obranných námitek, které můžete mít na základě elektronické formy těchto Podmínek používání a nedostatku podpisu stran těchto Podmínek používání.

Kontaktujte nás

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Stránek nebo získat další informace o používání Stránek, kontaktujte nás na adrese:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Krakowska 29D
50-424 Wrocław
Polsko

[email protected]