Winston
Winston head

Όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση 24.08.2018

Συμφωνία με τους όρους

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας ("εσείς") και της Bouncer Sp. z.o.o (LTD) ("εμείς", "εμάς" ή "μας"), σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας usebouncer.com, της εφαρμογής.usebouncer.com (Πύλη πελατών), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (Τεκμηρίωση), καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μέσων, κανάλι μέσων, ιστότοπος για κινητά ή εφαρμογή για κινητά που σχετίζεται, συνδέεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτά (συλλογικά, η "Ιστοσελίδα").

Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης, τότε απαγορεύεται ρητά η χρήση της Ιστοσελίδας και πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα ενσωματώνονται με το παρόν ρητά μέσω παραπομπής. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" των παρόντων Όρων Χρήσης και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή.

Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις. Θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές σε οποιουσδήποτε αναθεωρημένους Όρους Χρήσης με τη συνεχή χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς μετά την ημερομηνία ανάρτησης των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τους κανονισμούς ή θα μας υπέβαλλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε τέτοια δικαιοδοσία ή χώρα. Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι είναι εφαρμόσιμοι.

Η Ιστοσελίδα προορίζεται για χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια της ιστοσελίδας, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στην Ιστοσελίδα (συλλογικά, το "Περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα "Σήματα") ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή μας έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορους άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, ξένων δικαιοδοσιών και διεθνών συμβάσεων.

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο "ΩΣ ΕΧΕΙ" για την ενημέρωσή σας και την προσωπική σας χρήση και μόνο. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήμα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, συγκεντρωθεί, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, αναρτηθεί, δημοσιευθεί, προβληθεί δημοσίως, κωδικοποιηθεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή άλλως αξιοποιηθεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

Εφόσον έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει ορθή πρόσβαση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν ρητά παραχωρηθεί στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

Αναπαραστάσεις χρήστη

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις,
 2. θα διατηρείτε την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και θα ενημερώνετε αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες εγγραφής, εφόσον είναι απαραίτητο,
 3. έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης,
 4. δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε,
 5. δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω bot, script ή με άλλο τρόπο,
 6.  δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και
 7. η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα παραβιάζει οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής).

Εγγραφή χρήστη

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να διεκδικήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε, εάν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι το εν λόγω όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως επιλήψιμο.

Τέλη και πληρωμή

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να αγοράσετε ή να πληρώσετε ένα τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας. Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως τις πληροφορίες λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της μεθόδου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον χρειάζεται.

Σας χρεώνουμε μέσω ενός λογαριασμού online χρέωσης για τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο φόρος επί των πωλήσεων θα προστεθεί στην τιμή των αγορών, όπως κρίνεται απαραίτητο από εμάς. Μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε δολάρια ΗΠΑ.

Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις ή τα τέλη στις τιμές που ισχύουν τότε για τις αγορές σας και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε τον επιλεγμένο πάροχο πληρωμών σας για οποιαδήποτε τέτοια ποσά κατά την πραγματοποίηση της αγοράς σας. Εάν η αγορά σας υπόκειται σε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, τότε συναινείτε να χρεώνουμε τον τρόπο πληρωμής σας σε επαναλαμβανόμενη βάση, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έγκρισή σας για κάθε επαναλαμβανόμενη χρέωση, μέχρι να μας ενημερώσετε για την ακύρωσή της.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή σφάλματα στην τιμολόγηση, ακόμη και αν έχουμε ήδη ζητήσει ή λάβει πληρωμή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που υποβάλλεται μέσω της Ιστοσελίδας.

Ακύρωση

Όλες οι αγορές δεν επιστρέφονται. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω. Η ακύρωσή σας θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της τρέχουσας πληρωμένης περιόδου.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας, στείλτε μας email στη διεύθυνση [email protected].

Λογισμικό

Σας παραχωρούμε μια μη αποκλειστική, ανακλητή, προσωπική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού μας αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης.
Οποιοδήποτε Λογισμικό και οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Αποδέχεστε κάθε κίνδυνο που απορρέει από τη χρήση ή την απόδοση οποιουδήποτε Λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αναδιανομή οποιουδήποτε λογισμικού.

Απαγόρευση δραστηριοτήτων

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε την Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με τους Πολιτική κατά του spam.

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην:

 1. να ανακτάτε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε ή να καταρτίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.
 2. να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προφάσεις.
 3. να χρησιμοποιείτε έναν αντιπρόσωπο αγορών ή έναν αντιπρόσωπο αγορών για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο.
 4. να παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε ή να παρέμβετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
 5. να συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.
 6. να εξαπατάτε, να εξαπατάτε ή να παραπλανάτε εμάς και άλλους χρήστες, ιδίως σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών,
 7. να κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης ή να υποβάλλετε ψευδείς αναφορές κακοποίησης ή παραπτωμάτων.
 8. να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 9. παρεμβαίνετε, διαταράσσετε ή δημιουργείτε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στην Ιστοσελίδα ή στα δίκτυα ή στις υπηρεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα.
 10. να επιχειρήσετε να υποδυθείτε κάποιον άλλο χρήστη ή πρόσωπο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
 11. να πουλήσετε ή να μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
  να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνετε από τον Ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε κάποιο άλλο πρόσωπο.
 12. να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να μας ανταγωνιστείτε ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική επιχείρηση.
 13. να αποκρυπτογραφήσετε, να αποσυμπιέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος της Ιστοσελίδας.
 14. επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα της Ιστοσελίδας που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
 15. να παρενοχλείτε, να ενοχλείτε, να εκφοβίζετε ή να απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας σε εσάς.
 16. να διαγράψετε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 17. να αντιγράψετε ή να προσαρμόσετε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των PHP, HTML, JavaScript, Java ή άλλου κώδικα.
 18. ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και του spamming (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), το οποίο παρεμποδίζει την απρόσκοπτη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε μέρος ή τροποποιεί, βλάπτει, διαταράσσει, αλλοιώνει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση της Ιστοσελίδας.
 19. να ανεβάζετε ή να μεταδίδετε (ή να επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών ("gifs"), εικονοστοιχείων 1×1, web bugs, cookies ή άλλων παρόμοιων συσκευών (που μερικές φορές αναφέρονται ως "spyware" ή "παθητικοί μηχανισμοί συλλογής" ή "pcms").
 20. εκτός από το αποτέλεσμα της συνήθους χρήσης μηχανών αναζήτησης ή προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο, να χρησιμοποιείτε, να εκκινείτε, να αναπτύσσετε ή να διανέμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε spider, robot, cheat utility, scraper ή offline reader που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να χρησιμοποιείτε ή να εκκινείτε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο script ή άλλο λογισμικό.
 21. δυσφημίζετε, αμαυρώνετε ή με άλλο τρόπο βλάπτετε, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον Ιστότοπο.
 22. να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο που δεν συνάδει με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Υποβολές

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, ανατροφοδότηση ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα ("Υποβολές") που μας παρέχονται από εσάς είναι μη εμπιστευτικές και θα αποτελέσουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα κατέχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα έχουμε το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης και διάδοσης αυτών των Υποβολών για κάθε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς.

Με το παρόν παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα επί των εν λόγω Υποβολών και εγγυάστε ότι οι εν λόγω Υποβολές είναι πρωτότυπες ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τις εν λόγω Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα προσφυγής εναντίον μας για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στις Υποβολές σας.

Ιστοσελίδες και περιεχόμενο τρίτων

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας αποσταλούν μέσω της Ιστοσελίδας) συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες ("Ιστοσελίδες τρίτων"), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτους ("Περιεχόμενο τρίτων").

Οι εν λόγω Ιστοσελίδες Τρίτων και το Περιεχόμενο Τρίτων δεν ερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται από εμάς ως προς την ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Ιστοσελίδες Τρίτων στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας ή για το Περιεχόμενο Τρίτων που δημοσιεύεται, διατίθεται ή εγκαθίσταται από την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, του προσβλητικού χαρακτήρα, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών των Ιστοσελίδων Τρίτων ή του Περιεχομένου Τρίτων.

Η συμπερίληψη, η παραπομπή ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την έγκρισή τους από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ιστοσελίδες Τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν ισχύουν πλέον.

Θα πρέπει να ελέγχετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων και συλλογής δεδομένων, κάθε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από την Ιστοσελίδα ή που σχετίζονται με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από την Ιστοσελίδα. Οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιείτε μέσω Ιστοτόπων Τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστοτόπων και από άλλες εταιρείες, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω αγορές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά εσάς και τον εκάστοτε τρίτο.

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις Ιστοσελίδες Τρίτων και θα μας απαλλάξετε από οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας απαλλάξετε από κάθε ζημία που θα υποστείτε ή βλάβη που θα σας προκληθεί σε σχέση με ή που θα προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων ή από οποιαδήποτε επαφή με Ιστότοπους Τρίτων.

Διαχείριση της ιστοσελίδας

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να:

 1. να παρακολουθείτε τον Ιστότοπο για παραβιάσεις των παρόντων Όρων Χρήσης,
 2. να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα κατά οποιουδήποτε, κατά την αποκλειστική μας κρίση, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναφοράς του εν λόγω χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου,
 3. κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα τους,
 4. κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρούμε από την Ιστοσελίδα ή να απενεργοποιούμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που έχουν υπερβολικό μέγεθος ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρυντικά για τα συστήματά μας,
 5. να διαχειρίζεστε τον Ιστότοπο κατά τρόπο που να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου.

Πολιτική απορρήτου

Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε το Πολιτική απορρήτου που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που διατίθεται στην ή μέσω της Ιστοσελίδας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω ("Ειδοποίηση").

Σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνος για αποζημίωση εάν κάνετε ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις σε μια Κοινοποίηση. Συνεπώς, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το υλικό που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα ή συνδέεται με αυτήν παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να απευθυνθείτε πρώτα σε δικηγόρο.

Διάρκεια και λήξη

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Ή ΕΥΘΎΝΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ IP), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ Ή ΓΙΑ ΚΑΝΈΝΑΝ ΛΌΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΔΉΛΩΣΗΣ, ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΥ ΝΌΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ.

ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΆΨΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΣΑΣ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και αν ενεργείτε για λογαριασμό του τρίτου.

Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της άσκησης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων.

Τροποποιήσεις και διακοπές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμών, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να συντηρούμε και να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτόν.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας.

Διορθώσεις

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στην Ιστοσελίδα που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αποποίηση ευθύνης

Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΎΜΑΣΤΕ ΚΆΘΕ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΉ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΕΣΆΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΔΊΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ (1) ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΛΆΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ, (2) ΣΩΜΑΤΙΚΈΣ ΒΛΆΒΕΣ Ή ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΦΎΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΏΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΏΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ Ή/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ, (4) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΉ Ή ΠΑΎΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, (5) ΤΥΧΌΝ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΙΟΎΣ, ΔΟΎΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΎΝ ΣΤΟΝ Ή ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ, Ή/ΚΑΙ (6) ΤΥΧΌΝ ΛΆΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΌ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΊ, ΜΕΤΑΔΟΘΕΊ Ή ΚΑΤΑΣΤΕΊ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΊΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΜΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ BANNER Ή ΆΛΛΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΟ ΜΈΡΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟΥ ΠΑΡΌΧΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΝΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΈΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΉ ΚΡΊΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΊ ΌΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ.

Περιορισμοί ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΜΕΊΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΊ ΜΑΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ Ή ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉ, ΤΥΧΑΊΑ, ΕΙΔΙΚΉ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΉ ΖΗΜΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΩΝ ΚΕΡΔΏΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΩΝ ΕΣΌΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΈΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ. ΠΑΡΆ ΤΙΣ ΑΝΤΊΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ, Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΙΤΊΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΟΡΦΉ ΤΗΣ ΑΓΩΓΉΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΠΆΝΤΟΤΕ ΣΤΟ ΜΙΚΡΌΤΕΡΟ ΠΟΣΌ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΠΟΣΟΎ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΆΛΑΤΕ, ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ, ΣΕ ΕΜΆΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ ΤΩΝ 3 ΜΗΝΏΝ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΑΙΤΊΑΣ ΑΓΩΓΉΣ Ή $100,00. ΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΊ ΝΌΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΈΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΖΗΜΙΏΝ. ΕΆΝ ΑΥΤΟΊ ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ, ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ Ή ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των θυγατρικών μας και όλων των αντίστοιχων στελεχών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, από οποιονδήποτε τρίτο που οφείλεται ή προκύπτει από: (1) τη χρήση της Ιστοσελίδας, (2) την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεών σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή (4) την παραβίαση από μέρους σας των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε, και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε για κάθε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται στην παρούσα αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.

Δεδομένα χρήστη

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στον Ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης του Ιστότοπου, καθώς και δεδομένα που αφορούν τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση τέτοιων δεδομένων, και με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αγωγής εναντίον μας που απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή αλλοίωση τέτοιων δεδομένων.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συναλλαγές και υπογραφές

Η επίσκεψη στον Ιστότοπο, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δίνετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην Ιστοσελίδα, ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση η επικοινωνία αυτή να είναι γραπτή.

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΓΡΑΦΏΝ, ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΑΡΧΕΊΩΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΊΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ ΑΠΌ ΕΜΆΣ Ή ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ.

Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση που απορρέει από καταστατικά, κανονισμούς, κανόνες, διατάγματα ή άλλους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, οι οποίοι απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή από πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε μέσο εκτός των ηλεκτρονικών μέσων.

Διάφορα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η παράλειψη μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση ή αδυναμία δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη ή το μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Όρους χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Δεν υπάρχει κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση ή πρακτορείο. σχέση που δημιουργείται μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων Χρήσης ή της χρήσης της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ένσταση που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή των παρόντων Όρων Χρήσης και την έλλειψη υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με την Ιστοσελίδα ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Πολωνία

[email protected]

Winston happy face παραγγελία