Winston
Winstoni pea

Tingimused

Viimane uuendus 24.08.2018

Tingimustega nõustumine

Käesolevad kasutustingimused kujutavad endast õiguslikult siduvat kokkulepet, mis on sõlmitud teie (isiklikult või juriidilise isiku nimel ("teie") ja Bouncer Sp. z.o.o (LTD) ("meie", "meid" või "meie") vahel seoses teie juurdepääsuga veebilehele usebouncer.com ja rakenduse usebouncer.com kasutamisega.usebouncer.com (kliendiportaal), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (dokumentatsioon), samuti mis tahes muu meediavormi, meediakanali, mobiilse veebisaidi või mobiilirakenduse, mis on nendega seotud, seotud või muul viisil ühendatud (ühiselt "sait").

Saidile juurdepääsuga nõustute, et olete lugenud ja mõistnud kõiki neid kasutustingimusi ning nõustute nendega nõustuma. Kui te ei nõustu kõigi käesolevate kasutustingimustega, siis on teil selgesõnaliselt keelatud kasutada saiti ja te peate selle kasutamise viivitamatult lõpetama.

Lisatingimused ja -tingimused või dokumendid, mis võidakse aeg-ajalt saidile lisada, on käesolevaga sõnaselgelt lisatud siia viitega. Me jätame endale õiguse teha igal ajal ja mis tahes põhjusel omal äranägemisel muudatusi või parandusi käesolevatesse kasutustingimustesse.

Me teavitame teid kõigist muudatustest, ajakohastades käesolevate kasutustingimuste kuupäeva "Viimati uuendatud", ja te loobute õigusest saada iga sellise muudatuse kohta eraldi teatis.

Teie kohustus on perioodiliselt neid kasutustingimusi üle vaadata, et olla kursis uuendustega. Kui te jätkate veebilehe kasutamist pärast selliste muudetud kasutustingimuste avaldamise kuupäeva, siis kehtivad teile muudetud kasutustingimuste muudatused, millest te olete teadlik ja millega te olete nõustunud.

Veebisaidil esitatud teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduste või eeskirjadega või mille puhul meilt nõutaks mis tahes registreerimist sellises jurisdiktsioonis või riigis. Sellest tulenevalt teevad need isikud, kes otsustavad pääseda saidile teistest kohtadest, seda omal algatusel ja vastutavad üksnes kohalike seaduste järgimise eest, kui ja niivõrd kui kohalikud seadused on kohaldatavad.

Sait on mõeldud kasutajatele, kes on vähemalt 18-aastased. Alla 18-aastastel isikutel ei ole lubatud Saidil registreeruda.

Intellektuaalomandi õigused

Kui ei ole märgitud teisiti, on veebileht meie omandis ning kogu lähtekood, andmebaasid, funktsionaalsus, tarkvara, veebilehe kujundus, heli, video, tekst, fotod ja graafika veebilehel (ühiselt "Sisu") ning selles sisalduvad kaubamärgid, teenindusmärgid ja logod (edaspidi "märgid") kuuluvad meile või on meie kontrolli all või on meile litsentseeritud ning on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseadustega ning mitmesuguste muude intellektuaalomandi õiguste ja kõlvatu konkurentsi seadustega Ameerika Ühendriikides, välisriikide jurisdiktsioonides ja rahvusvaheliste konventsioonide alusel.

Sisu ja märgid on esitatud saidil "nagu on", ainult teie teavitamiseks ja isiklikuks kasutamiseks. Välja arvatud nendes kasutustingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku loata kopeerida, reprodutseerida, koondada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, avalikult näidata, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida või muul viisil kasutada mis tahes kaubanduslikul eesmärgil.

Eeldusel, et teil on õigus saiti kasutada, antakse teile piiratud litsents juurdepääsuks ja kasutamiseks saidile ning koopia allalaadimiseks või printimiseks kõigist sisu osadest, millele te olete saanud nõuetekohase juurdepääsu. Me jätame endale kõik õigused, mida teile ei ole selgesõnaliselt antud, seoses Saidi, Sisu ja Märksidega.

Kasutaja esindused

Kasutades saiti, kinnitate ja garanteerite, et:

 1. kõik teie esitatud registreerimisandmed on tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud;
 2. te säilitate sellise teabe täpsuse ja ajakohastate seda registreerimisandmeid vajaduse korral viivitamata;
 3. olete te õigusvõimeline ja nõustute järgima neid kasutustingimusi;
 4. te ei ole alaealine selles jurisdiktsioonis, kus te elate;
 5. te ei pääse veebilehele ligi automatiseeritud või mitteinimlike vahenditega, olgu selleks siis bot, skript või muu;
 6.  te ei kasuta Saiti ebaseaduslikul või loata eesmärgil; ja
 7. teie poolt veebilehe kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust või määrust.

Kui te esitate mis tahes teavet, mis ei vasta tõele, on ebatäpne, ei ole ajakohane või on ebatäielik, on meil õigus peatada või lõpetada teie konto ning keelduda mis tahes praeguse või tulevase veebilehe (või selle mis tahes osa) kasutamisest.

Kasutaja registreerimine

Saidil võidakse nõuda teie registreerimist. Te nõustute hoidma oma salasõna konfidentsiaalsena ning vastutate oma konto ja salasõna kasutamise eest. Me jätame endale õiguse eemaldada, tagasi nõuda või muuta teie valitud kasutajanime, kui me otsustame oma äranägemise järgi, et selline kasutajanimi on sobimatu, rõve või muul viisil taunitav.

Tasud ja maksmine

Teilt võidakse nõuda mõnede meie teenuste kasutamise eest tasu või ostu. Te nõustute esitama ajakohased, täielikud ja täpsed ostu- ja kontoteave kõikidest Saidi kaudu tehtud ostudest. Lisaks nõustute viivitamatult uuendama konto ja makseandmeid, sealhulgas e-posti aadressi, makseviisi ja maksekaardi kehtivusaja lõppemise kuupäeva, et saaksime teie tehinguid lõpule viia ja teiega vajadusel ühendust võtta.

Saidi kaudu tehtud ostude eest esitame teile arveid veebipõhise arvelduskonto kaudu. Ostude hinnale lisatakse müügimaks, kui me seda vajalikuks peame. Me võime hindu igal ajal muuta. Kõik maksed tehakse USA dollarites.

Te nõustute maksma kõik tasud või lõivud teie ostude eest kehtivate hindade alusel ja volitate meid ostu sooritamisel võtma teie valitud makseteenuse pakkujalt kõik sellised summad. Kui teie ostu suhtes kohaldatakse korduvaid tasusid, siis nõustute sellega, et me võtame teie makseviisilt korduvaid tasusid ilma teie eelneva nõusolekuta iga korduva tasu kohta, kuni te teatate meile oma tühistamisest.

Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu või eksimusi hinnakujunduses, isegi kui me oleme juba makset taotlenud või saanud makse. Samuti jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimuse esitamisest veebilehe kaudu.

Tühistamine

Kõik ostud ei kuulu tagastamisele. Võite oma tellimuse igal ajal tühistada, logides sisse oma kontole või võttes meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid. Teie tühistamine jõustub jooksva tasulise perioodi lõpus.

Kui te ei ole meie teenustega rahul, saatke meile e-kiri aadressil [email protected].

Tarkvara

Me anname teile mitteeksklusiivse, tühistatava, isikliku ja mitteülekantava litsentsi kasutada meie tarkvara ainult seoses meie teenustega ja kooskõlas käesolevate kasutustingimustega.
Tarkvara ja sellega seotud dokumentatsioon esitatakse "nagu on", ilma igasuguse garantiita, olgu see siis otsene või kaudne, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid kaubeldavuse, sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks või rikkumiste puudumise kohta. Te võtate enda kanda kõik riskid, mis tulenevad tarkvara kasutamisest või toimimisest. Te ei tohi tarkvara reprodutseerida ega levitada.

Keelatud tegevus

Saidile ei tohi pääseda ega seda kasutada muudel eesmärkidel kui need, milleks me selle kättesaadavaks teeme. Samuti nõustute järgima meie Spamivastane poliitika.

Saidi kasutajana nõustute, et te ei tohi:

 1. otsese või kaudse kollektsiooni, kogumiku, kogumiku, andmebaasi või kataloogi loomiseks või koostamiseks süstemaatiliselt andmeid või muud sisu saidilt ilma meie kirjaliku loata.
 2. kasutada saiti omavoliliselt, sealhulgas koguda kasutajate kasutajanimesid ja/või e-posti aadresse elektrooniliselt või muul viisil soovimatu e-posti saatmise eesmärgil või luua kasutajakontosid automatiseeritult või vale ettekäändel.
 3. kasutada ostuagenti või ostuagenti, et sooritada ostud saidil.
 4. vältida, keelata või muul viisil häirida veebilehe turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist või kehtestavad veebilehe ja/või seal sisalduva sisu kasutamise piiranguid.
 5. kasutada Saidi loata raamimist või linkimist.
 6. meid ja teisi kasutajaid petta, petma või eksitada, eriti kui püütakse teada saada tundlikku kontoteavet, näiteks kasutaja paroole;
 7. kasutada meie tugiteenuseid vääralt või esitada valeandmeid kuritarvitamise või väärkäitumise kohta.
 8. kasutada süsteemi mis tahes automatiseeritud viisil, näiteks kasutades skripte kommentaaride või sõnumite saatmiseks või kasutades andmekaevandamist, roboteid või sarnaseid andmete kogumise ja väljavõtte tegemise vahendeid.
 9. häirida, häirida või tekitada põhjendamatut koormust veebilehele või sellega ühendatud võrkudele või teenustele.
 10. katse kehastuda teise kasutaja või isiku nime all või kasutada teise kasutaja kasutajanime.
 11. müüa või muul viisil oma profiili üle anda.
  kasutada veebilehelt saadud teavet teise isiku ahistamiseks, kuritarvitamiseks või kahjustamiseks.
 12. kasutada Saiti osana mis tahes püüdlustest meiega konkureerida või kasutada Saiti ja/või Sisu muul viisil mis tahes tulu teeniva ettevõtmise või äriettevõtte jaoks.
 13. dešifreerida, dekompileerida, lahtimonteerida või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mis koosneb või mis tahes viisil moodustab osa Saidist.
 14. püüda mööda minna veebilehe mis tahes meetmetest, mille eesmärk on takistada või piirata juurdepääsu veebilehele või veebilehe mis tahes osale.
 15. ahistada, ärritada, hirmutada või ähvardada meie töötajaid või agente, kes tegelevad teile veebilehe mis tahes osa pakkumisega.
 16. kustutada autoriõiguse või muu omandiõiguse märkus mis tahes sisult.
 17. kopeerida või kohandada veebilehe tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, PHP, HTML, JavaScript, Java või muud koodi.
 18. laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) viiruseid, trooja hobuseid või muud materjali, sealhulgas suurtähtede liigset kasutamist ja spämmimist (korduvate tekstide pidev postitamine), mis häirib mis tahes osapoole katkematut kasutamist ja veebilehe nautimist või muudab, kahjustab, katkestab, muudab või häirib veebilehe kasutamist, funktsioone, toimimist või hooldust.
 19. laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas, kuid mitte ainult, selge graafika vahetamise formaadid ("gifs"), 1×1 pikslid, veebivigad, küpsised või muud sarnased seadmed (mida mõnikord nimetatakse "nuhkvara" või "passiivsed kogumismehhanismid" või "pcms").
 20. kasutada, käivitada, arendada või levitada mis tahes automatiseeritud süsteemi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes ämblikut, robotit, pettustarkvara, kraapijat või offline-lugejat, mis pääsevad veebilehele ligi, või kasutada või käivitada mis tahes loata skripti või muud tarkvara, välja arvatud standardse otsingumootori või internetibrauseri kasutamise tulemusel.
 21. halvustada, kahjustada või muul viisil meie arvates kahjustada meid ja/või Saiti.
 22. kasutada saiti viisil, mis ei ole kooskõlas mis tahes kohaldatavate seaduste või määrustega.

Esitatav teave

Te tunnistate ja nõustute, et kõik teie poolt meile esitatud küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed, tagasiside või muu teave seoses veebilehega ("Esitatud andmed") on mittekonfidentsiaalsed ja need muutuvad meie ainuomandiks. Meile kuuluvad ainuõigused, sealhulgas kõik intellektuaalomandi õigused, ja meil on õigus neid esildisi piiramatult kasutada ja levitada mis tahes seaduslikul eesmärgil, kaubanduslikul või muul viisil, ilma teile tunnustuse või hüvitise maksmiseta.

Käesolevaga loobute kõigist moraalilistest õigustest mis tahes sellistele esitistele ja garanteerite, et kõik sellised esitised on originaalsed või et teil on õigus selliseid esitisi esitada. Te nõustute, et teie poolt esitatud materjalide väidetava või tegeliku omandiõiguse rikkumise või väärkasutamise eest ei saa meie vastu kaebusi esitada.

Kolmandate isikute veebisaidid ja sisu

Veebisait võib sisaldada (või teile võidakse veebilehe kaudu saata) linke teistele veebilehtedele ("Kolmandate isikute veebilehed"), samuti artikleid, fotosid, teksti, graafikat, pilte, kujundusi, muusikat, heli, videot, teavet, rakendusi, tarkvara ja muud sisu või esemeid, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või pärinevad neilt ("Kolmandate isikute sisu").

Me ei uuri, ei jälgi ega kontrolli selliseid kolmandate isikute veebisaite ja kolmandate isikute sisu täpsuse, asjakohasuse või täielikkuse osas ning me ei vastuta mis tahes kolmandate isikute veebisaitide eest, millele pääseb Saidi kaudu ligi, ega mis tahes kolmandate isikute sisu eest, mis on Saidil avaldatud, kättesaadav või paigaldatud, sealhulgas kolmandate isikute veebisaitide või kolmandate isikute sisu sisu, täpsuse, solvavuse, arvamuste, usaldusväärsuse, privaatsustavade või muude põhimõtete eest või mis sisalduvad neis või kolmandate isikute sisus.

Kolmandate osapoolte veebisaitide või mis tahes kolmanda osapoole sisu kaasamine, linkimine neile või nende kasutamise või paigaldamise lubamine ei tähenda nende heakskiitmist või kinnitamist meie poolt. Kui te otsustate veebilehelt lahkuda ja pääseda kolmandate isikute veebilehtedele või kasutada või paigaldada mis tahes kolmandate isikute sisu, siis teete seda omal vastutusel ja peate olema teadlik, et käesolevad kasutustingimused ei kehti enam.

Te peaksite tutvuma kõigi veebisaitide, millele te veebilehelt edasi liigute või mis tahes rakenduste, mida te kasutate või paigaldate veebilehelt, kohaldatavate tingimuste ja põhimõtetega, sealhulgas privaatsuse ja andmete kogumise tavadega. Kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu sooritatud ostud toimuvad teiste veebisaitide ja teiste ettevõtete kaudu ning me ei võta mingit vastutust seoses selliste ostudega, mis on ainult teie ja asjaomase kolmanda osapoole vaheline asi.

Te nõustute ja tunnistate, et me ei toeta kolmanda osapoole veebisaitidel pakutavaid tooteid või teenuseid ning te peate meid vabastama mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud selliste toodete või teenuste ostmisest. Lisaks peate meid vabastama mis tahes kahjude eest, mida te kannate või mis on teile tekitatud seoses mis tahes Kolmanda osapoole sisuga või mis tahes kokkupuutega Kolmanda osapoole veebisaitidega või mis tahes viisil sellest tulenevad.

Saidi haldamine

Me jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse:

 1. jälgida saiti käesolevate kasutustingimuste rikkumise suhtes;
 2. võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe vastu, kes meie äranägemisel rikub seadust või neid kasutustingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatades sellisest kasutajast õiguskaitseasutustele;
 3. omal äranägemisel ja ilma piiranguteta keelduda, piirata juurdepääsu, piirata kättesaadavust või keelata (niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik) mis tahes teie panust või selle mis tahes osa;
 4. meie äranägemise järgi ja ilma piirangute, etteteatamise või vastutuseta eemaldada saidilt või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis on meie süsteemidele mingil viisil koormavad;
 5. hallata saiti muul viisil, et kaitsta meie õigusi ja omandit ning hõlbustada saidi nõuetekohast toimimist.

Privaatsuspoliitika

Me hoolime andmete privaatsusest ja turvalisusest. Palun tutvuge meie Privaatsuspoliitika mis on avaldatud saidil. Saidi kasutamisega nõustute, et olete seotud meie privaatsuspoliitikaga, mis on lisatud käesolevatesse kasutustingimustesse.

Autoriõiguste rikkumised

Me austame teiste intellektuaalomandi õigusi. Kui te arvate, et mis tahes materjal, mis on kättesaadav saidil või selle kaudu, rikub teie omanduses või kontrolli all olevat autoriõigust, teavitage meid viivitamatult, kasutades allpool toodud kontaktandmeid ("Teavitus").

Pange tähele, et teid võidakse pidada vastutavaks kahju eest, kui te esitate teatises olulisi väärkajastamisi. Seega, kui te ei ole kindel, et saidil asuv või selle kaudu lingitud materjal rikub teie autoriõigusi, peaksite esmalt kaaluma advokaadi poole pöördumist.

Tähtaeg ja lõpetamine

Käesolevad kasutustingimused jäävad täielikult kehtima, kui te kasutate saiti.

PIIRAMATA NENDE KASUTUSTINGIMUSTE MIS TAHES MUID SÄTTEID, JÄTAME ENDALE ÕIGUSE OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI JA ILMA ETTETEATAMISE VÕI VASTUTUSETA KEELATA JUURDEPÄÄSU JA SAIDI KASUTAMISE (SEALHULGAS TEATUD IP-AADRESSIDE BLOKEERIMINE) MIS TAHES ISIKULE MIS TAHES PÕHJUSEL VÕI ILMA PÕHJUSETA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KÄESOLEVATES KASUTUSTINGIMUSTES SISALDUVATE ESINDUSTE, GARANTIIDE VÕI KOHUSTUSTE VÕI KOHALDATAVATE SEADUSTE VÕI MÄÄRUSTE RIKKUMISE KORRAL.

VÕIME IGAL AJAL JA ILMA HOIATUSETA, OMAL ÄRANÄGEMISEL LÕPETADA TEIE KASUTAMISE VÕI OSALEMISE SAIDIL VÕI KUSTUTADA TEIE KONTO.

Kui me lõpetame või peatame teie konto mis tahes põhjusel, on teil keelatud registreerida ja luua uut kontot oma nime, võltsitud või laenatud nime või mis tahes kolmanda isiku nime all, isegi kui te tegutsete kolmanda isiku nimel.

Lisaks teie konto sulgemisele või peatamisele jätame endale õiguse võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, tsiviil-, kriminaal- ja ettekirjutuste tegemiseks.

Muudatused ja katkestused

Me jätame endale õiguse muuta, muuta või eemaldada veebilehe sisu igal ajal või mis tahes põhjusel meie äranägemisel ja ilma ette teatamata. Meil ei ole siiski mingit kohustust meie saidil olevat teavet ajakohastada. Samuti jätame endale õiguse muuta või lõpetada kogu Saidi või selle osa ilma ette teatamata igal ajal. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees mis tahes muudatuste, hinnamuutuste, peatamiste või lõpetamiste eest.

Me ei saa garanteerida, et sait on alati kättesaadav. Meil võivad tekkida riistvara-, tarkvara- või muud probleemid või vajadus teha veebilehega seotud hooldustöid, mille tulemuseks on katkestused, viivitused või vead. Me jätame endale õiguse muuta, üle vaadata, uuendada, peatada, lõpetada või muul viisil muuta Saiti igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma teid sellest teavitamata.

Te nõustute, et me ei vastuta mis tahes kahjude, kahjude või ebamugavuste eest, mis on põhjustatud sellest, et te ei saa veebilehele ligi või seda kasutada mis tahes seisaku või veebilehe katkestamise ajal. Käesolevad kasutustingimused ei kohusta meid mitte millegi poolest kohustama Saiti hooldama ja toetama või sellega seoses parandusi, uuendusi või väljaandeid esitama.

Kohaldatav õigus

Käesolevad kasutustingimused ja teiepoolne veebilehe kasutamine on reguleeritud Poola seadustega ja neid tõlgendatakse vastavalt Poola seadustele.

Parandused

Veebisaidil võib olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, sealhulgas kirjeldusi, hindu, kättesaadavust ja mitmesugust muud teavet. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või ajakohastada veebisaidil olevat teavet igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.

Vastutusnõue

SAIT ON ESITATUD NII NAGU SEE ON JA NAGU SEE ON SAADAVAL. NÕUSTUTE, ET KASUTATE SAITI JA MEIE TEENUSEID AINULT OMAL VASTUTUSEL. SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES ÜTLEME LAHTI KÕIKIDEST OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS ON SEOTUD SAIDI JA SELLE KASUTAMISEGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS KÄSITLEVAD KAUBAKÕLBLIKKUST, SOBIVUST KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA MITTEKAITSTAVUST. ME EI ANNA MINGEID GARANTIISID EGA KINNITUSI SAIDI SISU TÄPSUSE VÕI TÄIELIKKUSE KOHTA EGA VEEBISAIDIGA SEOTUD VEEBISAITIDE SISU KOHTA NING ME EI VÕTA MINGIT VASTUTUST EGA KOHUSTUST (1) SISU JA MATERJALIDE VIGADE, EKSIMUSTE VÕI EBATÄPSUSTE EEST, (2) MIS TAHES ISIKUKAHJU VÕI VARALISE KAHJU EEST, MIS TULENEB TEIE JUURDEPÄÄSUST JA SAIDI KASUTAMISEST, (3) MIS TAHES VOLITAMATA JUURDEPÄÄSU VÕI KASUTAMISE EEST MEIE TURVALISTELE SERVERITELE JA/VÕI IGASUGUSELE SEAL SALVESTATUD ISIKLIKULE TEABELE JA/VÕI FINANTSTEABELE VÕI NENDE KASUTAMISELE, (4) MIS TAHES KATKESTUSE VÕI KATKESTUSE EDASTAMINE SAIDILE VÕI SAIDILT, (5) MIS TAHES VEAD, VIIRUSED, TROOJA HOBUSED VÕI MUU SARNANE, MIS VÕIDAKSE EDASTADA SAIDILE VÕI SAIDI KAUDU MIS TAHES KOLMANDA ISIKU POOLT, JA/VÕI (6) MIS TAHES VEAD VÕI PUUDUSED MIS TAHES SISUS JA MATERJALIDES VÕI MIS TAHES KAHJU VÕI KAHJU, MIS ON TEKKINUD SAIDI KAUDU POSTITATUD, EDASTATUD VÕI MUUL VIISIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU KASUTAMISE TAGAJÄRJEL. ME EI GARANTEERI, TOETA, GARANTEERI EGA VÕTA VASTUTUST ÜHEGI TOOTE VÕI TEENUSE EEST, MIDA KOLMAS OSAPOOL REKLAAMIB VÕI PAKUB SAIDI, MIS TAHES HÜPERLINKIDEGA SEOTUD VEEBISAIDI VÕI MIS TAHES VEEBISAIDI VÕI MOBIILIRAKENDUSE EEST, MIDA REKLAAMIB BANNER VÕI MUU REKLAAM, NING ME EI OLE OSAPOOLEKS EGA VASTUTA MINGIL MOEL TEIE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE TOODETE VÕI TEENUSTE PAKKUJATE VAHELISTE TEHINGUTE JÄLGIMISE EEST. NAGU KA TOOTE VÕI TEENUSE OSTMISEL MIS TAHES MEEDIUMI KAUDU VÕI MIS TAHES KESKKONNAS, PEAKSITE KASUTAMA OMA PARIMAT OTSUSTUSVÕIMET JA OLEMA VAJADUSE KORRAL ETTEVAATLIK.

Vastutuse piirangud

MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA MEIE VÕI MEIE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI ESINDAJAD TEIE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE EES OTSESTE, KAUDSETE, KAUDSETE, KAUDSETE, NÄITLIKE, JUHUSLIKE, ERILISTE VÕI KARISTUSÕIGUSLIKU ISELOOMUGA KAHJUDE EEST, SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD TULU, SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTUS VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD SAIDI KASUTAMISEST, ISEGI KUI MEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. OLENEMATA KÕIGEST VASTUPIDISEST, MIS ON KÄESOLEVAS DOKUMENDIS SÄTESTATUD, PIIRDUB MEIE VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES PÕHJUSEL JA SÕLTUMATA HAGI VORMIST ALATI VÄIKSEMA SUMMAGA, MIS ON TEIE POOLT MEILE MAKSTUD SUMMA (KUI SEE ON OLEMAS) 3 KUU JOOKSUL ENNE HAGI PÕHJUSE TEKKIMIST VÕI $100,00. TEATUD OSARIIKIDE SEADUSED EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE PIIRANGUID EGA TEATUD KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST. KUI NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE SUHTES, EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK ÜLALTOODUD VÄLISTUSED VÕI PIIRANGUD TEIE SUHTES KEHTIDA JA TEIL VÕIVAD OLLA TÄIENDAVAD ÕIGUSED.

Hüvitamine

Te nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma meid, sealhulgas meie tütar- ja sidusettevõtteid ning kõiki meie vastavaid ametnikke, esindajaid, partnereid ja töötajaid, kahjude, kahjude, vastutuse, nõuete või nõudmiste, sealhulgas mõistlike advokaaditasude ja kulude eest, mida kolmandad isikud on esitanud seoses või mille põhjuseks on: (1) Saidi kasutamisest; (2) käesolevate kasutustingimuste rikkumisest; (3) käesolevates kasutustingimustes sätestatud teie kinnituste ja garantiide rikkumisest; või (4) kolmanda osapoole õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õiguste rikkumisest.

Olenemata eeltoodust, jätame endale õiguse võtta teie kulul enda kanda ainuõigusliku kaitse ja kontrolli mis tahes küsimuses, mille eest te olete kohustatud meid hüvitama, ning te nõustute tegema teie kulul koostööd meie kaitsmisel selliste nõuete osas. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid igast sellisest nõudest, hagist või menetlusest, mille suhtes kohaldatakse käesolevat hüvitist, kohe, kui saame sellest teada.

Kasutaja andmed

Me säilitame teatud andmeid, mida te edastate saidile, et hallata saidi toimimist, samuti andmeid, mis on seotud saidi kasutamisega. Kuigi me teeme korrapäraselt andmete varukoopiaid, olete ainuisikuliselt vastutav kõigi andmete eest, mida edastate või mis on seotud teie poolt veebilehe kasutamisega.

Te nõustute, et me ei vastuta teie ees selliste andmete kadumise või riknemise eest ning loobute käesolevaga igasugusest õigusest esitada meie vastu hagi, mis tuleneb selliste andmete kadumisest või riknemisest.

Elektrooniline side, tehingud ja allkirjad

Veebisaidi külastamine, meile e-kirjade saatmine ja veebivormide täitmine kujutab endast elektroonilist suhtlust. Te nõustute elektrooniliste teadete saamisega ja nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muud teated, mida me teile elektrooniliselt, e-posti ja veebilehe kaudu edastame, vastavad kõikidele seaduslikele nõuetele, mille kohaselt selline suhtlus peab olema kirjalik.

NÕUSTUTE KÄESOLEVAGA ELEKTROONILISTE ALLKIRJADE, LEPINGUTE, TELLIMUSTE JA MUUDE DOKUMENTIDE KASUTAMISEGA NING MEIE POOLT VÕI SAIDI KAUDU ALGATATUD VÕI LÕPULEVIIDUD TEHINGUTE ELEKTROONILISE EDASTAMISE, POLIITIKATE JA DOKUMENTIDE ELEKTROONILISE EDASTAMISEGA.

Käesolevaga loobute mis tahes seadustest, määrustest, eeskirjadest, määrustest või muudest seadustest tulenevatest õigustest või nõuetest mis tahes jurisdiktsioonis, mis nõuavad originaalallkirja või mitteelektrooniliste dokumentide üleandmist või säilitamist või maksete või krediidi andmist mis tahes muul viisil kui elektrooniliselt.

Mitmesugused

Käesolevad kasutustingimused ja kõik meie poolt saidil või seoses saidiga avaldatud eeskirjad või tegevusjuhised moodustavad kogu lepingu ja kokkuleppe teie ja meie vahel. Meie suutmatus kasutada või jõustada käesolevate kasutustingimuste mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist. Käesolevad kasutustingimused kehtivad seadusega lubatud ulatuses. Me võime igal ajal loovutada mõned või kõik oma õigused ja kohustused teistele. Me ei vastuta ega ole vastutav mis tahes kaotuse, kahju, viivituse või tegevusetuse eest, mille põhjuseks on mis tahes põhjus, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all.

Kui käesolevate kasutustingimuste mis tahes säte või osa sellest osutub ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, loetakse see säte või osa sellest sättest käesolevatest kasutustingimustest eraldatavaks ja see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

Käesolevate kasutustingimuste või veebilehe kasutamise tulemusena ei teki teie ja meie vahel ühisettevõtte, partnerluse, töövõtu või esindussuhet. Te nõustute, et neid kasutustingimusi ei tõlgendata meie vastu nende koostamise tõttu. Käesolevaga loobute kõigist vastuväidetest, mis teil võivad olla käesolevate kasutustingimuste elektroonilise vormi ja käesolevate kasutustingimuste allkirjastamise puudumise tõttu.

Võtke meiega ühendust

Veebilehega seotud kaebuse lahendamiseks või lisateabe saamiseks veebilehe kasutamise kohta võtke meiega ühendust aadressil:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Poola

[email protected]

Winston happy face tellimus