Winston
Głowa Winstona

Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja 24.08.2018

Zgoda na warunki

Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu ("Ty") a Bouncer Sp. z o.o. (LTD) ("my", "nas" lub "nasz"), dotyczącą dostępu i korzystania ze strony usebouncer.com, app.usebouncer.com (Portal Klienta), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (Dokumentacja), jak również wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, stron mobilnych lub aplikacji mobilnych związanych, powiązanych lub w inny sposób powiązanych z nimi (zwanych łącznie "Stroną").

Użytkownik wyraża zgodę na to, że wchodząc na Stronę przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków Użytkowania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z wszystkimi niniejszymi Warunkami Użytkowania, to wyraźnie zabrania się mu korzystania ze Strony i musi natychmiast zaprzestać korzystania z niej.

Uzupełniające warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane na Stronie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji do niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować poprzez aktualizację daty "Ostatniej aktualizacji" niniejszych Warunków użytkowania, a Państwo zrzekają się prawa do otrzymania szczegółowego powiadomienia o każdej takiej zmianie.

Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby być na bieżąco informowanym o aktualizacjach. Użytkownik będzie podlegał zmianom w zmienionych Warunkach użytkowania i będzie uznawany za poinformowanego o nich i zaakceptowanego przez niego po opublikowaniu tych zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje zamieszczone na Stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub podlegałoby wymogowi rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Strony z innych lokalizacji, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat nie mogą zarejestrować się na Stronie.

Prawa własności intelektualnej

O ile nie wskazano inaczej, Strona jest naszą własnością i wszystkie kody źródłowe, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, fotografie i grafika na Stronie (łącznie zwane "Treścią") oraz zawarte na niej znaki towarowe, znaki usługowe i logo ("Znaki") są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, obcych jurysdykcjach i konwencjach międzynarodowych.

Zawartość i Znaki są dostarczane na Stronie "TAK JAK JEST" wyłącznie dla Twojej informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Strony i żadna Zawartość lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane w jakimkolwiek celu komercyjnym, bez naszej wyraźnej, wcześniejszej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z niej oraz na pobranie lub wydrukowanie dowolnej części Treści, do której uzyskałeś odpowiedni dostęp. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Tobie na Witrynie, do Treści i Znaków.

Oświadczenia użytkowników

Korzystając z tej strony, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że to zrobił:

 1. wszystkie podane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne;
 2. użytkownik zachowa dokładność tych informacji i w razie potrzeby niezwłocznie zaktualizuje te informacje rejestracyjne;
 3. posiadasz zdolność prawną i wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania;
 4. nie jesteś nieletni w jurysdykcji, w której mieszkasz;
 5. Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Strony w sposób automatyczny lub inny niż ludzki, za pośrednictwem bota, skryptu lub w inny sposób;
 6.  użytkownik nie będzie korzystał ze Strony w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz
 7. Korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.

W przypadku podania przez użytkownika jakichkolwiek informacji, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć jego konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania ze Strony (lub jakiejkolwiek jej części).

Rejestracja użytkownika

Użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego hasła i będzie odpowiedzialny za korzystanie z konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odebrania lub zmiany nazwy użytkownika wybranej przez użytkownika, jeśli według własnego uznania uznamy, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób niestosowna.

Opłaty i płatności

Użytkownik może być zobowiązany do zakupu lub uiszczenia opłaty za dostęp do niektórych z naszych usług. Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem Strony. Użytkownik zobowiązuje się również do niezwłocznego aktualizowania informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, sposobu płatności i daty ważności karty płatniczej, tak abyśmy mogli zakończyć transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Za zakupy dokonane za pośrednictwem Strony wystawiamy rachunek za pośrednictwem internetowego konta rozliczeniowego. Podatek od sprzedaży zostanie doliczony do ceny zakupu zgodnie z naszymi wymaganiami. Możemy zmienić ceny w dowolnym momencie. Wszystkie płatności będą dokonywane w dolarach amerykańskich.

Klient wyraża zgodę na uiszczenie wszelkich opłat lub należności po cenach obowiązujących w danym momencie w odniesieniu do dokonanych zakupów, a także upoważnia nas do obciążenia wybranego przez siebie dostawcy usług płatniczych takimi kwotami w momencie dokonywania zakupu. Jeżeli zakup podlega opłatom okresowym, Klient wyraża zgodę na naliczanie przez nas opłat w sposób okresowy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Klienta na każdą opłatę okresową, do momentu powiadomienia nas o rezygnacji.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów lub pomyłek w wycenie, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony.

Anulowanie

Wszystkie zakupy są bezzwrotne. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, logując się na swoje konto lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej. Twoja rezygnacja stanie się skuteczna z końcem bieżącego opłaconego okresu.

Jeśli jesteś niezadowolony z naszych usług, wyślij nam e-mail na adres [email protected].

Oprogramowanie

Udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej, osobistej i niezbywalnej licencji na korzystanie z naszego oprogramowania wyłącznie w związku z naszymi usługami i zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.
Wszelkie Oprogramowanie i wszelka związana z nim dokumentacja są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Użytkownik akceptuje wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania lub działania jakiegokolwiek Oprogramowania. Użytkownik nie może powielać ani redystrybuować żadnego oprogramowania.

Działania zakazujące

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Strony ani korzystać z niej w celach innych niż te, do których Strona jest przez nas udostępniana. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania naszych zasad. Polityka antyspamowa.

Jako użytkownik Strony zgadzasz się, że nie będziesz tego robić:

 1. systematyczne pobieranie danych lub innych treści ze Strony w celu stworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.
 2. nieautoryzowane korzystanie ze Strony, w tym zbieranie nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub inną w celu wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób automatyczny lub pod fałszywym pozorem.
 3. używać agenta ds. zakupu lub agenta ds. zakupu do dokonywania zakupów na stronie.
 4. obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Strony związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu ze Strony i/lub zawartych na niej treści.
 5. angażować się w nieautoryzowane kadrowanie lub linkowanie do Strony.
 6. podstępem, oszustwem lub wprowadzaniem w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku próby poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkownika;
 7. niewłaściwego korzystania z naszych usług pomocy technicznej lub składania fałszywych zgłoszeń o nadużyciach lub wykroczeniach.
 8. angażować się we wszelkie zautomatyzowane sposoby korzystania z systemu, takie jak korzystanie ze skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
 9. ingerować, zakłócać lub stwarzać nadmierne obciążenie dla Strony lub sieci lub usług z nią połączonych.
 10. próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę lub używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 11. sprzedać lub w inny sposób przenieść swój profil.
  wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane ze Strony w celu nękania, nadużywania lub krzywdzenia innych osób.
 12. wykorzystywać Stronę w ramach działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywać Stronę i/lub jej zawartość do wszelkich przedsięwzięć przynoszących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
 13. odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać oprogramowanie składające się lub w jakikolwiek sposób tworzące część Strony.
 14. próby ominięcia wszelkich środków mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jej części.
 15. nękać, denerwować, zastraszać lub grozić któremukolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w dostarczanie jakiejkolwiek części Strony użytkownikowi.
 16. usunięcie informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
 17. kopiować lub dostosowywać oprogramowanie Strony, w tym między innymi PHP, HTML, JavaScript, Java lub inny kod.
 18. przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne wykorzystywanie dużych liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzających się tekstów), które zakłócają nieprzerwane użytkowanie i korzystanie ze Strony lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub przeszkadzają w użytkowaniu, funkcjach, działaniu lub konserwacji Strony.
 19. wysyłać lub przesyłać (lub próbować wysyłać lub przesyłać) wszelkie materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przesyłania informacji, w tym, bez ograniczeń, przejrzyste formaty wymiany grafiki ("gif"), 1×1 pikseli, błędy internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami nazywane "oprogramowaniem szpiegującym" lub "pasywnymi mechanizmami zbierania" lub "pcms").
 20. z wyjątkiem sytuacji, w których może to wynikać ze standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym, bez ograniczeń, jakiegokolwiek pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Strony, lub używania lub uruchamiania jakiegokolwiek nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 21. zdyskredytować, zepsuć lub w inny sposób zaszkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Stronie.
 22. korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.

Zgłoszenia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Strony ("Materiały") przekazane nam przez Użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Jesteśmy właścicielami wyłącznych praw, w tym wszystkich praw własności intelektualnej, i jesteśmy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym celu zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym, bez konieczności potwierdzenia lub wynagrodzenia dla Użytkownika.

Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że są one oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Użytkownik zgadza się, że nie będzie odwoływał się do nas w przypadku domniemanego lub rzeczywistego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności do Materiałów.

Strony internetowe i treści osób trzecich

Strona może zawierać (lub użytkownik może zostać przesłany za jej pośrednictwem) linki do innych stron internetowych ("Strony internetowe osób trzecich"), jak również artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, zdjęcia, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub przedmioty należące do osób trzecich lub od nich pochodzące ("Treści osób trzecich").

Witryny internetowe Osób Trzecich i ich zawartość nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod względem dokładności, stosowności ani kompletności. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny internetowe Osób Trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny, ani za jakiekolwiek treści Osób Trzecich zamieszczone na Witrynie, dostępne za jej pośrednictwem lub zainstalowane z niej, w tym za zawartość, dokładność, przewinienia, opinie, wiarygodność, praktyki w zakresie ochrony prywatności lub inne zasady zawarte w Witrynach internetowych Osób Trzecich lub ich zawartości.

Włączenie do Witryny, zamieszczenie na niej linków lub zezwolenie na korzystanie lub instalowanie jakichkolwiek Witryn Osób Trzecich lub jakichkolwiek Zawartości Osób Trzecich nie oznacza zatwierdzenia lub aprobaty przez nas. Jeśli użytkownik zdecyduje się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub korzystać z nich bądź instalować jakiekolwiek Zawartości Osób Trzecich, robi to na własne ryzyko i powinien być świadomy, że niniejsze Warunki nie mają już zastosowania.

Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym z praktykami w zakresie ochrony prywatności i gromadzenia danych, obowiązującymi na każdej stronie internetowej, do której przechodzi z Witryny lub związanymi z używanymi lub instalowanymi przez niego aplikacjami. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryn osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a odpowiednią osobą trzecią.

Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że nie popieramy produktów lub usług oferowanych w Witrynach Internetowych Podmiotów Trzecich i będzie nas chronić przed wszelkimi szkodami spowodowanymi przez zakup takich produktów lub usług. Dodatkowo, użytkownik będzie nas chronić przed wszelkimi stratami poniesionymi przez niego lub szkodami spowodowanymi przez niego w związku z Treścią Internetową Podmiotów Trzecich lub kontaktem z Witrynami Internetowymi Podmiotów Trzecich albo w jakikolwiek sposób wynikającymi z takiej treści.

Zarządzanie obiektem

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do tego:

 1. monitorować Witrynę pod kątem naruszeń niniejszych Warunków Użytkowania;
 2. podejmować odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym bez ograniczeń zgłaszać takich użytkowników organom ścigania;
 3. według naszego uznania i bez ograniczeń, odmawiamy, ograniczamy dostęp, ograniczamy dostępność lub wyłączamy (w stopniu, w jakim jest to technicznie możliwe) każdy z Państwa Wkładów lub ich część;
 4. według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, aby usunąć z witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są zbyt duże lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów;
 5. w inny sposób zarządzać Stroną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Strony.

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszym Polityka prywatności Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest zawarta w niniejszych Warunkach użytkowania.

Naruszenia praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakikolwiek materiał dostępny na Stronie lub za jej pośrednictwem narusza jakiekolwiek prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie, korzystając z poniższych informacji kontaktowych ("Powiadomienie").

Należy pamiętać, że użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli w Powiadomieniu złoży materiał wprowadzający w błąd. W związku z tym, jeśli użytkownik nie jest pewien, czy materiał znajdujący się na Stronie lub do którego prowadzą odnośniki, narusza jego prawa autorskie, powinien najpierw rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem.

Termin i wypowiedzenie

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny.

NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DO ODMOWY DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP), KAŻDEJ OSOBIE Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA NARUSZENIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZA ZAWARTEGO W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB WSZELKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI.

MOŻEMY W KAŻDEJ CHWILI, BEZ UPRZEDZENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA ZAKOŃCZYĆ TWOJE UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W SERWISIE LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia konta z jakiegokolwiek powodu, użytkownik nie może zarejestrować i utworzyć nowego konta pod swoim nazwiskiem, podrobionym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli użytkownik może działać w imieniu osoby trzeciej.

Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

Modyfikacje i przerwy w pracy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym momencie lub z dowolnej przyczyny według własnego uznania, bez uprzedzenia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Strony bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie udostępniania Strony.

Nie możemy zagwarantować, że Strona będzie dostępna przez cały czas. Możemy doświadczyć problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innych problemów lub konieczności przeprowadzenia konserwacji związanej ze Stroną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przeglądu, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innego rodzaju modyfikacji Strony w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia.

Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu lub niemożnością korzystania ze Strony podczas przerwy lub zaprzestania korzystania ze Strony. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Strony lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań z tym związanych.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu oraz korzystanie z niego przez użytkownika podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Korekty

Na Stronie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST DOSTĘPNA". UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ CO DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI Z TEJ WITRYNY I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W ZAWARTOŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH NA NICH PRZECHOWYWANYCH, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY.

Ograniczenia odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU MY, NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM ZA UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DOCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK PRZECIWNE OKOLICZNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU I NIEZALEŻNIE OD FORMY POWÓDZTWA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY EWENTUALNIE ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA W OKRESIE 3 MIESIĘCY PRZED WYSTĄPIENIEM JAKIEGOKOLWIEK POWODU POWÓDZTWA LUB $100.00. NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA STANOWEGO NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRZEPISY PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych pracowników, przedstawicieli, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników i wydatkami poniesionymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku: (1) korzystania ze Strony; (2) naruszenia niniejszych Warunków użytkowania; (3) naruszenia oświadczeń i gwarancji Użytkownika określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; lub (4) naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej.

Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do przejęcia, na koszt użytkownika, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, w odniesieniu do których użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować, na koszt użytkownika, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zwolnieniu z odpowiedzialności, po zapoznaniu się z nimi.

Dane użytkownika

Będziemy utrzymywać pewne dane, które użytkownik przekazuje do Witryny w celu zarządzania jej działaniem, jak również dane związane z korzystaniem z Witryny. Mimo że wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które odnoszą się do wszelkich działań podjętych z wykorzystaniem Witryny.

Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się prawa do podjęcia działań przeciwko nam, wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

Komunikacja elektroniczna, transakcje i podpisy

Odwiedzanie Strony, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne formy komunikacji, które przekazujemy mu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

NINIEJSZYM WYRAŻASZ ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY.

Niniejszym zrzeka się Pan/Pani wszelkich praw lub wymogów wynikających z wszelkich statutów, przepisów, regulaminów, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub udzielania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż drogą elektroniczną.

Różne

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki i zasady działania zamieszczone przez nas na Stronie lub w odniesieniu do Strony stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami. Niewykonanie przez nas lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Możemy w każdej chwili przenieść wszelkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane przez jakąkolwiek przyczynę pozostającą poza naszą kontrolą.

Jeżeli którekolwiek z postanowień lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to lub część postanowienia uznaje się za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

W związku z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub korzystaniem z Witryny nie powstaje między Tobą a nami żadna spółka joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub stosunek agencyjny. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki Użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam w związku z ich sporządzeniem. Niniejszym zrzekasz się wszelkiej obrony, jaką możesz mieć w oparciu o formę elektroniczną niniejszych Warunków Użytkowania oraz braku podpisu stron do wykonania niniejszych Warunków Użytkowania.

Skontaktuj się z nami

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Strony lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Polska

[email protected]

Winston szczęśliwa twarz zamówienie

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania witryny, analizować ruch w witrynie i zarządzać reklamami ukierunkowanymi. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Jeśli nie akceptujesz naszych zasad, zamknij tę stronę.

Polityka dotycząca ciasteczek