Súbory cookie používame na zabezpečenie čo najlepšieho zážitku z prehliadania, analýzu návštevnosti stránky a správu cielenej reklamy. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami, zatvorte túto stránku

Zásady používania súborov cookie
Winston
Hlava Winstona

Podmienky a pravidlá

Posledná aktualizácia 24.08.2018

Súhlas s podmienkami

Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene právnickej osoby ("vy"), a spoločnosťou Bouncer Sp. z.o.o (LTD) ("my", "nás" alebo "naša"), týkajúcu sa vášho prístupu k webovej lokalite usebouncer.com a jej používania.usebouncer.com (zákaznícky portál), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (dokumentácia), ako aj akejkoľvek inej mediálnej forme, mediálnemu kanálu, mobilnej webovej stránke alebo mobilnej aplikácii, ktorá s nimi súvisí, je s nimi prepojená alebo inak prepojená (ďalej spoločne len "stránka").

Súhlasíte s tým, že prístupom na stránku ste si prečítali všetky tieto Podmienky používania, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. Ak nesúhlasíte so všetkými týmito Podmienkami používania, potom máte výslovne zakázané používať Stránku a musíte ju okamžite prestať používať.

Doplnkové podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na stránke, sú týmto výslovne zahrnuté do tohto dokumentu prostredníctvom odkazu. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vykonať zmeny alebo úpravy týchto podmienok používania.

Na všetky zmeny vás upozorníme aktualizáciou dátumu "Posledná aktualizácia" týchto podmienok používania a vy sa vzdávate práva na osobitné upozornenie na každú takúto zmenu.

Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky používania, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Zmeny v akýchkoľvek revidovaných Podmienkach používania sa na vás vzťahujú, a predpokladá sa, že ste sa s nimi oboznámili a súhlasíte s nimi, ak budete pokračovať v používaní Webovej lokality po dátume zverejnenia takýchto revidovaných Podmienok používania.

Informácie uvedené na tejto stránke nie sú určené na distribúciu alebo použitie akoukoľvek osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie boli v rozpore so zákonom alebo predpismi, alebo by podliehali akejkoľvek registračnej povinnosti v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny. Preto osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať na Stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v akom rozsahu sa miestne zákony uplatňujú.

Stránka je určená pre používateľov, ktorí majú najmenej 18 rokov. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené zaregistrovať sa na stránke.

Práva duševného vlastníctva

Ak nie je uvedené inak, Stránka je naším majetkom a všetok zdrojový kód, databázy, funkčnosť, softvér, dizajn webovej stránky, audio, video, text, fotografie a grafika na Stránke (spoločne ďalej len "Obsah") a ochranné známky, servisné značky a logá, ktoré sú na nej obsiahnuté (ďalej len "Značky"), sú v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou, alebo sú chránené autorským právom a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži Spojených štátov, zahraničných jurisdikcií a medzinárodných dohovorov.

Obsah a značky sú na stránke poskytované "TAK, AKO SÚ", len pre vašu informáciu a osobné použitie. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach používania sa žiadna časť Webovej lokality a žiadny Obsah ani Značky nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať ani inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Za predpokladu, že ste oprávnení používať Webovú lokalitu, je vám udelená obmedzená licencia na prístup a používanie Webovej lokality a na stiahnutie alebo vytlačenie kópie akejkoľvek časti obsahu, ku ktorej ste riadne získali prístup. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené v súvislosti so stránkou, obsahom a značkami.

Zastúpenie používateľov

Používaním stránky vyhlasujete a zaručujete, že:

 1. všetky registračné informácie, ktoré ste poskytli, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
 2. budete dbať na presnosť týchto informácií a v prípade potreby budete tieto registračné informácie okamžite aktualizovať;
 3. máte právnu spôsobilosť a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok používania;
 4. v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, nie ste maloletý;
 5. nebudete na stránku pristupovať automatizovanými alebo neľudskými prostriedkami, či už prostredníctvom bota, skriptu alebo inak;
 6.  nebudete používať Stránku na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a
 7. vaše používanie Stránok neporušuje žiadny platný zákon alebo predpis.

Ak poskytnete akékoľvek nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné informácie, máme právo pozastaviť alebo zrušiť vaše konto a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie stránky (alebo jej časti).

Registrácia používateľa

Môže sa od vás vyžadovať, aby ste sa na stránke zaregistrovali. Súhlasíte s tým, že svoje heslo budete uchovávať v tajnosti a budete zodpovední za všetky prípady používania svojho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, obnoviť alebo zmeniť vami zvolené používateľské meno, ak podľa vlastného uváženia zistíme, že takéto používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nevhodné.

Poplatky a platby

Za prístup k niektorým našim službám môžete byť povinní zaplatiť poplatok alebo si ich zakúpiť. Súhlasíte s tým, že budete poskytovať aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pri všetkých nákupoch uskutočnených prostredníctvom webovej lokality. Ďalej súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o účte a platbách vrátane e-mailovej adresy, spôsobu platby a dátumu ukončenia platnosti platobnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Nákupy uskutočnené prostredníctvom Webových stránok vám účtujeme prostredníctvom online fakturačného účtu. K cene nákupov bude pripočítaná daň z predaja, ak to považujeme za potrebné. Ceny môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky platby sa uskutočňujú v amerických dolároch.

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky podľa cien platných v danom čase pre vaše nákupy, a oprávňujete nás, aby sme vám pri nákupe účtovali všetky takéto sumy od vami zvoleného poskytovateľa platobných služieb. Ak je váš nákup predmetom opakujúcich sa poplatkov, potom súhlasíte s tým, aby sme opakovane účtovali poplatky z vašej platobnej metódy bez toho, aby sme potrebovali váš predchádzajúci súhlas pre každý opakujúci sa poplatok, až kým nám neoznámite svoje zrušenie.

Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby alebo omyly v cenách, a to aj v prípade, že sme už požiadali o platbu alebo sme ju dostali. Vyhradzujeme si tiež právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom týchto stránok.

Zrušenie

Všetky nákupy sú nevratné. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť prihlásením sa do svojho účtu alebo nás môžete kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Vaše zrušenie nadobudne účinnosť na konci aktuálneho plateného obdobia.

Ak nie ste spokojní s našimi službami, pošlite nám e-mail na adresu [email protected].

Softvér

Udeľujeme vám nevýhradnú, odvolateľnú, osobnú a neprenosnú licenciu na používanie nášho softvéru výlučne v súvislosti s našimi službami a v súlade s týmito podmienkami používania.
Akýkoľvek softvér a všetka súvisiaca dokumentácia sa poskytuje "tak, ako je", bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo predpokladanej, vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia. Prijímate akékoľvek riziko vyplývajúce z používania alebo výkonu akéhokoľvek softvéru. Žiadny softvér nesmiete reprodukovať ani ďalej šíriť.

Zakázané činnosti

Na stránku nesmiete pristupovať ani ju používať na iné účely, než na ktoré sme ju sprístupnili. Taktiež súhlasíte s tým, že budete dodržiavať naše Zásady boja proti spamu.

Ako používateľ stránky súhlasíte s tým, že nebudete:

 1. systematicky získavať údaje alebo iný obsah zo stránky s cieľom vytvoriť alebo zostaviť, priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez nášho písomného súhlasu.
 2. neoprávnene používať Webovú lokalitu vrátane zhromažďovania používateľských mien a/alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely zasielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnou zámienkou.
 3. používať nákupného agenta alebo sprostredkovateľa nákupu na nákupy na Stránke.
 4. obchádzať, vypínať alebo inak zasahovať do bezpečnostných funkcií Webovej lokality vrátane funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu alebo vynucujú obmedzenia používania Webovej lokality a/alebo obsahu na nej obsiahnutého.
 5. zapojiť sa do neoprávneného vytvárania rámcov alebo odkazov na Webovú lokalitu.
 6. oklamať, podviesť alebo zavádzať nás a ostatných používateľov, najmä pri pokuse o zistenie citlivých informácií o účte, ako sú používateľské heslá;
 7. nesprávne využívať naše podporné služby alebo podávať nepravdivé správy o zneužívaní alebo nesprávnom správaní.
 8. zapojiť sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako je napríklad používanie skriptov na odosielanie komentárov alebo správ, alebo používanie akýchkoľvek nástrojov na získavanie údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov.
 9. narúšať, rušiť alebo neprimerane zaťažovať Stránku alebo siete či služby pripojené k Stránke.
 10. pokúšať sa vydávať za iného používateľa alebo osobu alebo používať používateľské meno iného používateľa.
 11. predávať alebo inak prenášať váš profil.
  používať akékoľvek informácie získané zo stránky na obťažovanie, zneužívanie alebo ubližovanie inej osobe.
 12. používať Stránku ako súčasť akejkoľvek snahy konkurovať nám alebo inak používať Stránku a/alebo Obsah na akékoľvek úsilie generujúce zisk alebo komerčné podnikanie.
 13. dešifrovať, dekompilovať, rozoberať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér, ktorý tvorí alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí súčasť týchto stránok.
 14. pokúsiť sa obísť akékoľvek opatrenia Stránky určené na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na Stránku alebo na akúkoľvek jej časť.
 15. obťažovať, obťažovať, zastrašovať alebo ohrozovať našich zamestnancov alebo zástupcov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní akejkoľvek časti Webových stránok pre vás.
 16. odstrániť z akéhokoľvek obsahu upozornenie na autorské práva alebo iné vlastnícke práva.
 17. kopírovať alebo upravovať softvér Stránky, okrem iného vrátane PHP, HTML, JavaScript, Java alebo iného kódu.
 18. nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať nahrávať alebo prenášať) vírusy, trójske kone alebo iný materiál, vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamovania (nepretržité odosielanie opakujúceho sa textu), ktorý narúša nerušené používanie a využívanie Webových stránok ktoroukoľvek stranou alebo upravuje, zhoršuje, narúša, mení alebo zasahuje do používania, vlastností, funkcií, prevádzky alebo údržby Webových stránok.
 19. nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať nahrávať alebo prenášať) akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, okrem iného vrátane formátov na výmenu čistej grafiky ("gif"), pixelov 1×1, webových chýb, súborov cookie alebo iných podobných zariadení (niekedy označovaných ako "spyware" alebo "mechanizmy pasívneho zhromažďovania" alebo "pcms").
 20. okrem prípadov, keď je to výsledkom štandardného používania vyhľadávača alebo internetového prehliadača, používať, spúšťať, vyvíjať alebo distribuovať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek pavúka, robota, podvodného nástroja, škrabáka alebo offline čítačky, ktorá pristupuje na túto stránku, alebo používať alebo spúšťať akýkoľvek nepovolený skript alebo iný softvér.
 21. znevažovať, poškodzovať alebo inak poškodzovať podľa nášho názoru nás a/alebo Stránku.
 22. používať Stránku spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi.

Podania

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa lokality ("príspevky"), ktoré nám poskytnete, nie sú dôverné a stávajú sa naším výhradným vlastníctvom. Budeme vlastniť výhradné práva vrátane všetkých práv duševného vlastníctva a budeme mať právo na neobmedzené používanie a šírenie týchto Podnetov na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez toho, aby sme vám poskytli potvrdenie alebo náhradu.

Týmto sa vzdávate všetkých morálnych práv na všetky takéto príspevky a týmto zaručujete, že všetky takéto príspevky sú vaše originálne alebo že máte právo takéto príspevky odoslať. Súhlasíte s tým, že voči nám nebudete mať žiadne nároky na náhradu škody v prípade údajného alebo skutočného porušenia alebo zneužitia akéhokoľvek vlastníckeho práva k vašim Podaniam.

Webové stránky a obsah tretích strán

Stránka môže obsahovať (alebo vám môže byť prostredníctvom stránky zaslaná) odkazy na iné webové stránky ("webové stránky tretích strán"), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, dizajny, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie, softvér a iný obsah alebo položky, ktoré patria tretím stranám alebo pochádzajú od tretích strán ("obsah tretích strán").

Takéto webové lokality tretích strán a obsah tretích strán nie sú nami skúmané, monitorované ani kontrolované z hľadiska presnosti, vhodnosti alebo úplnosti a nie sme zodpovední za žiadne webové lokality tretích strán, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom webovej lokality, ani za žiadny obsah tretích strán zverejnený na webovej lokalite, dostupný prostredníctvom nej alebo nainštalovaný z nej, vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, zásad ochrany osobných údajov alebo iných zásad uvedených na webových lokalitách tretích strán alebo v obsahu tretích strán.

Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie používania alebo inštalácie akýchkoľvek webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretích strán neznamená ich schválenie alebo podporu z našej strany. Ak sa rozhodnete opustiť Webovú lokalitu a vstúpiť na Webové lokality tretích strán alebo použiť či nainštalovať akýkoľvek Obsah tretej strany, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí, že tieto Podmienky používania sa už ďalej neuplatňujú.

Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady vrátane ochrany osobných údajov a postupov zhromažďovania údajov na všetkých webových stránkach, na ktoré prejdete z tejto lokality, alebo ktoré sa týkajú akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete z tejto lokality. Akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom webových lokalít tretích strán, sa uskutočnia prostredníctvom iných webových lokalít a od iných spoločností a my nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou.

Súhlasíte a beriete na vedomie, že neschvaľujeme produkty alebo služby ponúkané na webových stránkach tretích strán a vy nás zbavíte zodpovednosti za akúkoľvek škodu spôsobenú nákupom takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás zbavíte zodpovednosti za akékoľvek straty, ktoré utrpíte, alebo škody, ktoré vám vzniknú v súvislosti s obsahom tretej strany alebo akýmkoľvek kontaktom s webovými stránkami tretej strany.

Správa lokality

Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť:

 1. monitorovať Webové stránky z hľadiska porušovania týchto Podmienok používania;
 2. podniknúť príslušné právne kroky proti každému, kto podľa nášho vlastného uváženia poruší zákon alebo tieto Podmienky používania, vrátane, ale bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní;
 3. podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo deaktivovať (v rozsahu, v akom je to technologicky možné) akýkoľvek váš príspevok alebo jeho časť;
 4. podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti odstrániť zo stránky alebo inak zneprístupniť všetky súbory a obsah, ktoré majú nadmernú veľkosť alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy;
 5. inak spravovať stránku spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie riadneho fungovania stránky.

Zásady ochrany osobných údajov

Záleží nám na ochrane osobných údajov a bezpečnosti. Prečítajte si, prosím, naše Zásady ochrany osobných údajov zverejnené na stránke. Používaním stránky súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto podmienok používania.

Porušovanie autorských práv

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Ak sa domnievate, že akýkoľvek materiál dostupný na stránke alebo prostredníctvom nej porušuje autorské práva, ktoré vlastníte alebo kontrolujete, okamžite nás o tom informujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie (ďalej len "oznámenie").

Upozorňujeme vás, že ak v oznámení uvediete nepravdivé údaje, môžete byť zodpovední za škodu. Ak si teda nie ste istí, že materiál umiestnený na tejto stránke alebo materiál, na ktorý sa na nej odkazuje, porušuje vaše autorské práva, mali by ste zvážiť, či sa najprv neobrátite na právnika.

Termín a ukončenie

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti, kým používate Stránku.

BEZ OBMEDZENIA AKÉHOKOĽVEK INÉHO USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA SI VYHRADZUJEME PRÁVO PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ODOPRIEŤ PRÍSTUP K LOKALITE A JEJ POUŽÍVANIE (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP ADRIES) AKEJKOĽVEK OSOBE Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ALEBO BEZ DÔVODU, OKREM INÉHO AJ Z DÔVODU PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO DOHODY OBSIAHNUTEJ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO NARIADENIA.

MÔŽEME KEDYKOĽVEK UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE ALEBO VYMAZAŤ VÁŠ ÚČET, A TO BEZ VAROVANIA, PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA.

Ak z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme vaše konto, nesmiete si registrovať a vytvárať nové konto pod svojím menom, falošným alebo požičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to ani v prípade, že konáte v mene tretej strany.

Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky vrátane, ale bez obmedzenia, občianskoprávnych, trestnoprávnych a súdnych opatrení.

Úpravy a prerušenia

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah stránky podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť celú Stránku alebo jej časť bez predchádzajúceho upozornenia. Za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie prevádzky Stránok nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť.

Nemôžeme zaručiť, že Stránka bude vždy dostupná. Môžu sa vyskytnúť hardvérové, softvérové alebo iné problémy alebo potreba vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, čo môže mať za následok prerušenia, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť Webovú lokalitu bez toho, aby sme vás o tom informovali.

Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené nemožnosťou prístupu na stránku alebo jej používania počas odstávky alebo prerušenia prevádzky stránky. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania sa nebude vykladať tak, že nás zaväzuje udržiavať a podporovať Webovú lokalitu alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s ňou.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky používania a vaše používanie Webových stránok sa riadia a vykladajú v súlade s poľskými zákonmi.

Opravy

Na stránke sa môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych iných informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ V STAVE, V AKOM SA NACHÁDZA A V AKOM JE K DISPOZÍCII. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STRÁNKU A NAŠE SLUŽBY POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, V SÚVISLOSTI SO STRÁNKOU A JEJ POUŽÍVANÍM, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA O PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK, NA KTORÉ SA ODKAZUJE, A NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK (1) CHYBY, OMYLY ALEBO NEPRESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLOV, (2) ZRANENIA OSÔB ALEBO ŠKODY NA MAJETKU AKEJKOĽVEK POVAHY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VÁŠHO PRÍSTUPU NA STRÁNKU A JEJ POUŽÍVANIA, (3) AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVEROM A/ALEBO AKÝMKOĽVEK A VŠETKÝM OSOBNÝM ÚDAJOM A/ALEBO FINANČNÝM INFORMÁCIÁM, KTORÉ SÚ NA NICH ULOŽENÉ, ALEBO ICH POUŽÍVANIE, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO ZO STRÁNKY, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TRÓJSKE KONE A PODOBNE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRENESENÉ NA STRÁNKU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A/ALEBO (6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V AKOMKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU, KTORÉ INZERUJE ALEBO PONÚKA TRETIA STRANA PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, AKEJKOĽVEK HYPERTEXTOVEJ WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO MOBILNEJ APLIKÁCIE, KTORÁ JE UVEDENÁ V AKOMKOĽVEK BANNERI ALEBO INEJ REKLAME, A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAKO NEZODPOVEDÁME ZA MONITOROVANIE ŽIADNEJ TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝMIKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETEJ STRANY. ROVNAKO AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ BY STE MALI POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A V PRÍPADE POTREBY POSTUPOVAŤ OPATRNE.

Obmedzenia zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO SANKČNÉ ŠKODY VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, UŠLÉHO PRÍJMU, STRATY ÚDAJOV ALEBO INÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z VÁŠHO POUŽÍVANIA STRÁNKY, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK, ČO JE V TOMTO DOKUMENTE UVEDENÉ V ROZPORE, NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU A BEZ OHĽADU NA FORMU ŽALOBY BUDE VŽDY OBMEDZENÁ NA NIŽŠIU ZO SÚM, KTORÉ STE NÁM PRÍPADNE ZAPLATILI POČAS OBDOBIA 3 MESIACOV PRED VZNIKOM AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ŽALOBY, ALEBO $100,00. ZÁKONY NIEKTORÝCH ŠTÁTOV NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ČI OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKÔD. AK SA NA VÁS TIETO ZÁKONY VZŤAHUJÚ, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ ODMIETNUTIA ZODPOVEDNOSTI ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných vedúcich pracovníkov, zástupcov, partnerov a zamestnancov, budete brániť, odškodňovať a chrániť pred akoukoľvek stratou, poškodením, zodpovednosťou, nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie, ktoré vznikli akejkoľvek tretej strane v dôsledku alebo v dôsledku: (1) používania stránky; (2) porušenia týchto Podmienok používania; (3) akéhokoľvek porušenia vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto Podmienkach používania; alebo (4) porušenia práv tretej strany, okrem iného vrátane práv duševného vlastníctva.

Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní nás odškodniť, a vy súhlasíte, že budete na svoje náklady spolupracovať pri obhajobe takýchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o každom takomto nároku, žalobe alebo konaní, ktoré je predmetom tohto odškodnenia, hneď ako sa o ňom dozvieme.

Údaje používateľa

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenesiete na stránku, na účely riadenia výkonu stránky, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania stránky. Hoci vykonávame pravidelné rutinné zálohovanie údajov, za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré súvisia s akoukoľvek činnosťou, ktorú ste vykonali pomocou lokality, nesiete výhradnú zodpovednosť vy.

Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu voči nám vyplývajúceho z takejto straty alebo poškodenia takýchto údajov.

Elektronická komunikácia, transakcie a podpisy

Návšteva stránky, odosielanie e-mailov a vypĺňanie online formulárov predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňa všetky zákonné požiadavky na písomnú formu takejto komunikácie.

TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A INÝCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ SME INICIOVALI ALEBO DOKONČILI MY ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY.

Týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek vyplývajúcich zo zákonov, nariadení, predpisov, vyhlášok alebo iných právnych predpisov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo platieb alebo poskytovania úverov inými ako elektronickými prostriedkami.

Rôzne

Tieto Podmienky používania a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na Stránke alebo v súvislosti so Stránkou, predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Kedykoľvek môžeme postúpiť akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti na iné osoby. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, škodu, oneskorenie alebo nečinnosť spôsobenú príčinou, ktorú nemôžeme ovplyvniť.

Ak sa niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo jeho časť sa považuje za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

Neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie alebo zastúpenie vzťah vytvorené medzi vami a nami v dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania Stránky. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania sa nebudú vykladať v náš neprospech z dôvodu, že sme ich vypracovali. Týmto sa vzdávate akejkoľvek obrany, ktorú by ste mohli mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a absencie podpisu zmluvných strán pri uzatváraní týchto Podmienok používania.

Kontaktujte nás

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa stránky alebo získať ďalšie informácie o používaní stránky, kontaktujte nás na adrese:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Poľsko

[email protected]

Winston happy face order